Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Ostrówku

Procedura organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się społeczności przedszkolnej  Przedszkola w Ciechankach obowiązująca  od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

I. Cel

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Przedszkolu w Ciechankach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z przywróceniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na terenie przedszkola od dnia 1 września 2020 roku w trybie stacjonarnym.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Przedszkolu w Ciechankach, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, a także dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola, wicedyrektor oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

IV. Dane kontaktowe

Dyrektor –       tel. 817576485

Wicedyrektor – tel. 817576486

Adres elektroniczny -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV. Postanowienia ogólne

1. Do przedszkola może przychodzić tylko:

a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji   w warunkach domowych.

2. Dziecka może być przyprowadzane do przedszkola i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • katar,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.

9. W przedszkolu ustalone są zasady szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem dziecka. Wychowawcy grupy informuje rodziców o przyjętej procedurze szybkiej komunikacji
i zobowiązuje rodziców do stałego kontaktu z przedszkolem.

10. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola i przyjęte do placówki dzieci.

11. Pracownicy przedszkola po przyjściu do pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury.

12. Dziecko z objawami charakterystycznymi objawami dla alergii powinno przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające występującą alergię.

13. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przyjmowania i wydawania dzieci z przedszkola.

V. Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole pracuje w godz. od 6.30-16.30.
 2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30, po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu ( w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą dopuszczana jest taka możliwość).
 3. W godzinach od 7.00 do 16.00 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 81-7576486.
 4. Osoby z zewnątrz chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych.
 5. O potrzebie przyprowadzenia dziecka należy poinformować wicedyrektora placówki lub wychowawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 12:00.
 6. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola przebywać w jednej  określonej i stałej sali.
 7. Liczebność grupy określa się na max. 21 dzieci.
 8. Z daną grupą zaleca się, aby pracował stale ten sam nauczyciel.
 9. Powierzchnia pomieszczeń w których przebywają stale dzieci wynosi minimum 15 m2

10.  W przypadku liczby większej niż 5 na każde kolejne dziecko przyjmuje się zwiększenie powierzchni sali o co najmniej 2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

11.  Z sali w których przebywają dzieci należy usunąć zabawki i przybory które nie dają się skutecznie zdezynfekować lub uprać.

12.  Przybory sportowe należy dezynfekować po każdorazowym użyciu.

13.  Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia, jedzenia itp.

14.  Sale wietrzymy co najmniej  raz na godzinę i w miarę możliwości częściej.

15.  Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 1,5 m w wszystkich przestrzeniach podmiotu.

16.  Organizacje zajęć przygotowujemy w sposób zapobiegający kontaktowaniu się dzieci z różnych grup.

17.  Izolujemy personel kuchenny od dzieci oraz ich opiekunów.

18.  Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy służący do pomiary temperatury ciał dziecka.

19.  Dezynfekcja termometru odbywa się po przebadaniu grupy chyba, że termometr będzie miał styczność z ciałem dziecka – wtedy dezynfekujemy po takiej sytuacji.

20.  Na pomiar temperatury zgodę wyraża w formie pisemnej rodzic/opiekun dziecka.

21.  W przypadku manifestowania przez dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie odizolować dziecka od pozostałej grupy zapewniając co najmniej 2m dystans od innych osób.

22.  W takim przypadku wzywamy rodzica/opiekuna w celu odebrania pilnego dziecka z przedszkola.

23.  Dzieci w miarę możliwości powinny jak najwięcej czasu spędzać na zewnątrz, na terenie placówki.

24.  W przypadku wychodzenia poza teren przedszkola należy zachować bezpieczny dystans dzieci od osób trzecich.

25.  Sprzęt i wyposażenie placu zabaw na terenie przedszkola powinno być regularnie myty detergentem i dezynfekowany.

26.  W przypadku korzystania z placów zabaw na zewnątrz placówki przed udostępnieniem dzieciom sprzętu należy go zdezynfekować.

27.  Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny lub jedna osoba upoważniona.

 

Szczegółowa procedura przyjęcia dziecka do przedszkola

 1. Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 2. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona wchodząc do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz do używania osłony ust i nosa.
 3. Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się w dwóch wyznaczonych strefach:
 • I strefa to przedsionek przedszkola (wejście główne) – grupy: 5 – latki „Jeżyki, 6-latki ,,Biedroneczki” i ,,Sówki”,
 • II strefa - korytarz przy wyjściu ewakuacyjnym (od strony południowej) – grupy:  3-latki „Motylki, 3-4 – latki „Żabki, 4 – latki „Pszczółki”
 1. Rodzic podpisuje kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. W wyznaczonej strefie może przebywać jeden rodzic i jedno lub dwoje dzieci ( z tego samego domu) w jednym czasie.
 3. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z wyznaczonej strefy od rodzica i zaprowadza je do szatni w celu przebrania obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej, a następnie przekazuje nauczycielowi grupy.
 4. Rodzic po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola niezwłocznie opuszcza teren placówki.

 

Szczegółowa procedura podczas odbioru dziecka z przedszkola

 1. Odbiór dzieci z każdej z grup odbywa się w strefie I .
 2. W celu odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona wchodząc do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz do używania osłony ust i nosa.
 3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona udaje się do wyznaczonej strefy, w której czeka na wydanie dziecka.
 4. Rodzic podaje wyznaczonemu pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka, które odbiera.
 5. W przypadku braku pracownika w przedsionku rodzic nie może samodzielnie wejść na teren szatni -korzysta z dzwonka.
 6. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy i zaprowadza do szatni. Następnie pomaga dziecku ubrać obuwie oraz przekazuje mu odzież wierzchnią.
 7. Pracownik przedszkola wyprowadza dziecko z szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi prawnemu znajdującemu się w wyznaczonej strefie przedszkola.
 8. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona podpisuje kartę odbioru dziecka z przedszkola.
 1. W oddziale porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
 2. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 3. Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia przedstawiciela ustawowego i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka aż do wyjaśnienia sprawy.
 4. Wzór pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka  jest załącznikiem do regulaminu przedszkola i złożony przez przedstawiciela ustawowego obowiązuje przez cały rok szkolny.

13.  Rodzic z odebranym dzieckiem jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia placówki.

VI. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszystkie dzieci  i pracownicy przedszkola  zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 3. Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 5. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 6. Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury –Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
 7. Przed wejściem do budynku placówki i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 8. Przy wejściu do placówki należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych – (wykaz numerów kontaktowych).
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
 10. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
 5. Jeśli nie jest możliwa organizacja spożywania posiłku zgodnie z pkt. 4, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez dzieci w salach z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny.

Spożywanie posiłków:

 • grupy 6-latków –stołówka przedszkolna,
 • grupa 3, 4, 5 –latków – sale zajęć.

6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad oddziałem.

7. Przed wyjściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe powinien zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub żelem na bazie alkoholu.

8. Przed wyjściem do jadalni nauczyciel ustawia dzieci jedno za drugimi przyprowadza je bezpośrednio do jadalni. Nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce.

9. Przed wyjściem do jadalni nauczyciel otwiera okna w celu wywietrzenia sali.

10. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików.

11. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w przedszkolu formy zabezpieczenia(np. jednorazowe rękawiczki, maseczka).

12. Po wyjściu z jadalni nauczyciel prowadzi dzieci bezpośrednio do sali zajęć.

13. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce lub zdezynfekować je płynem lub żelem na bazie alkoholu.

14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

15. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.

16. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

 

VIII. Procedura korzystania z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.

6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.

7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.

8. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:

 • sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,
 • upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku przedszkolnym.
 • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
 • polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
 • w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.

9. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).

11. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce.

12. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

13. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.

14. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.

15. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.

 

IX. Procedura dotycząca utrzymywania czystości w przedszkolu –(załączniki 1-4)

1. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia przedszkolne.

2. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

3. Wicedyrektor przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:

 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach  spożywania posiłków(po każdej grupie),
 • ramy leżaczków,
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zabawy.

6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.

8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).

9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.

10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.

11. Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.

12. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji.

Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:

 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.

14. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek, którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w jadalni lub na placu zabaw.

X. Procedura stosowania zasad higieny przez dzieci

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest pomoc nauczyciela.

2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:

 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
 • po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),
 • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

6.  Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko.

7. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.

8. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.

9. Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości od innych dzieci.

XI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik przedszkola, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego -suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38°C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
 2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane
  o zakażenieCOVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu przedszkolnym.
 3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.
 4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika przedszkola do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
 • dyrektor, wicedyrektor przedszkola,
 • wszyscy pracownicy przedszkola,
 • rodzice, dzieci uczęszczających do przedszkola.

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola:

 1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
 • osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
 • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w przedszkolu,
 1. Powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach lub powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.
 2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.
 3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 4. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego przedszkole.
 5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad oddziałem przejmuje inny nauczyciel.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

 

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela/pracownika przedszkola (w stroju ochronnym) wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły,
 • w uzasadnionych przypadkach należy wezwać karetkę.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z danej grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący  o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor zespołu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

XII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika placówki/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

XIII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola.

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach  prewencyjnych.

2. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

XIV. Procedury dotyczących dowozu dzieci do Przedszkola w Ciechankach  w warunkach panującej epidemii SARS CoV-19

 1. Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się i bezwzględnym przestrzeganiem procedury.
 2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.
 3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa.
 4. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu.
 5. Dzieci przewożone są pod opieką– opiekuna.
 6. Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu.
 7. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu drogowym.

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Numer dedykowany – 7.30 – 15.00 – 81 75 23 167

Całodobowy numer alarmowy – 501 552 018

Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112

Adres elektroniczny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Łęcznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

XV. Postanowienia końcowe

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r.

2. Procedury obowiązują do odwołania.