Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr XVI /D z dnia 21 maja 2020 r.

 

 1. I. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W CIECHANKACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola w Ciechankach oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19,

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1 do Procedur.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWEK

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówkach do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówek w czasie pandemii.

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak  i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 2 do Procedur.

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala nr 10 - gabinet logopedy w Przedszkolu w Ciechankach.

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce zgodnie z instrukcją.

10. Dyrektor Zespołu współpracuje z wicedyrektorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.

§ 3

OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

2. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

3. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki w trakcie pracy często myją ręce i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

5. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni przebierają się w strój do pracy.

6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 2 nauczycielki świadczące tylko działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostałe kontynuują edukację zdalną z domu.

1) Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:

 1. Organizują działania opiekuńczo - wychowawcze.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu/na plac zabaw.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce/urządzeniu na placu zabaw.
 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 9. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na placu zabaw oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.
 11. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela.
 12. Dzieci bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko zabawki/pomoce.
 1. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku przedszkola, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 2. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 1. Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie.

 

2) Nauczyciele niepełniący dyżuru w placówce:

a. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem nr X/D/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie.

b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

8. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela:

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany itp.

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków 2 razy dziennie. Pracownicy zobowiązani są do wypełniania Karty Monitorowania Dezynfekcji (załącznik nr 3).

e. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19.

f. Sprzątaczka dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

g. Pomoc nauczyciela dokonuje pomiaru temperatury 2 razy dziennie (w czasie przyjęcia dziecka do placówki oraz podczas pobytu (załącznik nr 5).

9. Pracownicy kuchni:

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

c. Oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, itp.

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnię, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni.

10. Pracownik gospodarczy:

a. Regularnie czyści z użyciem detergentów lub dezynfekuje sprzęty na placu zabaw.

§ 4

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 7.00- 16.00. Wejścia do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.

2. Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.

b. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2 Powierzchnia użytkowa sal wynosi 178 m2.

W związku z powyższym w sali może przebywać:

sala nr 2 - 10 dzieci + 2 osoby dorosłe,

sala nr 1 - 6 dzieci + 2 osoby dorosłe,

sala nr 3 - 6 dzieci + 2 osoby dorosłe,

sala nr 5 - 6 dzieci + 2 osoby dorosłe,

sala nr 7 - 6 dzieci + 2 osoby dorosłe.

 

c. Placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 34 dzieciom.

d. Obecność dziecka w przedszkolu/szkole rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy dzień wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie). Obowiązuje deklaracja godzinowa.

e. W przypadku, gdy w przedszkolu zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 34, wychowawca po konsultacji z wicedyrektorem poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

f. Wychowawcy do 12.30 każdego dnia informują dyrektora wicedyrektora o ilości zgłoszonych dzieci, który do 13.00 ustala harmonogram pracy na następny dzień informując o nim odpowiednich pracowników.

g. Wdawanie posiłków odbywać się będzie w stołówce w systemie zmianowym wydawania posiłków wg ustalonego harmonogramu. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł odbywać się będzie po każdej grupie.

 

 1. II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA W OKRESIE STANU EPIDEMII KORONAWIRUSA W PRZEDSZKOLU W CIECHANKACH.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r. i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie jeden rodzic/opiekun prawny.
 2. Dotychczasowe upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola tracą moc.
 3. Rodzic/opiekun prawny do odbioru dziecka może upoważnić jedną osobę pod warunkiem, że zamieszkuje ona z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30, po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 5. W godzinach od 7.00 do 16.00 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 81-7576486.
 6. Osoby z zewnątrz chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych.
 7. O potrzebie przyprowadzenia dziecka należy poinformować dyrektora lub wicedyrektora placówki z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 12:00.
 8. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi mu zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/z placówki (maseczka, chusta).
 9. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka (37°C i wyższa).

10.  Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa”, poza którą na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola i przyjęte do placówki dzieci. Strefą tą jest przedsionek przedszkola.

11.  W „strefie bezpieczeństwa” odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do/z placówki.

12.  Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje wyznaczony przez wicedyrektora pracownik termometrem bezdotykowym i dokonuje zapisu w załączniku nr 5.

13.  Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

14.  Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny musi być zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki).

15.  Rodzic/opiekun prawny wchodzący do „strefy bezpieczeństwa” ma obowiązek  dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.

16.  Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej.

17.  Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/z placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę).

18.  Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia, jedzenia, plecaków.

19.  Do przedszkola nie wprowadza się wózków, hulajnóg, rowerów i innych środków transportu. Należy pozostawić je przed wejściem do przedszkola przy stojakach z odpowiednim zabezpieczeniem.

Szczegółowa procedura przyjęcia dziecka do przedszkola

 1. Do placówki może wejść tylko rodzic/opiekun prawny z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 2. Rodzic wchodzi do przedsionka z dzieckiem gdzie dokonywany jest pomiar temperatury ciała dziecka przez wyznaczonego pracownika placówki.
 3. Jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie ma temperatury 37°C i  powyżej, rodzic zdejmuje dziecku osłonę z ust i nosa. Maseczkę rodzic zabiera ze sobą.
 4. Maseczka dziecka nie zostaje na terenie placówki.
 5. Rodzic podpisuje kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. W „strefie bezpieczeństwa” może przebywać jeden rodzic i jedno lub dwoje dzieci ( z tego samego domu) w jednym czasie.
 7. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z przedsionka od rodzica i zaprowadza je do szatni w celu przebrania obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej, a następnie przekazuje nauczycielowi grupy.
 8. Rodzic po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola niezwłocznie opuszcza teren placówki.

 

Szczegółowa procedura podczas odbioru dziecka z przedszkola

 1. W celu odbioru dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny wchodząc do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz do używania osłony ust i nosa.
 2. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny udaje się do wyznaczonej strefy, w której czeka na wydanie dziecka.
 3. Rodzic podaje wyznaczonemu pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka, które odbiera.
 4. W przypadku braku pracownika w przedsionku rodzic nie może samodzielnie wejść na teren szatni -korzysta z dzwonka.
 5. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy i zaprowadza do szatni. Następnie pomaga dziecku ubrać obuwie oraz przekazuje mu odzież wierzchnią.
 6. Pracownik przedszkola wyprowadza dziecko z szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi prawnemu znajdującemu się w wyznaczonej ,,strefie bezpieczeństwa” przedszkola.
 7. Rodzic podpisuje kartę odbioru dziecka z przedszkola.
 8. Rodzic z odebranym dzieckiem jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia placówki.

III.PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W PRZEDSZKOLU W CIECHANKACH.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r. i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

 1. W okresie pandemii dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 2. Zabronione jest wyjście poza teren placówki oraz wycieczki.
 3. Do szatni dzieci schodzą pod nadzorem nauczyciela w odstępie 1,5m.
 4. Dzieci wychodzą na powietrze w systemie zmianowym (na terenie ogrodu przebywa tylko jedna grupa).
 5. W szatni dzieci przebierają się samodzielnie – z wyjątkiem grupy najmłodszej.
 6. Sprzęt na placu zabaw zostaje zabezpieczony przed używaniem (brak możliwości dezynfekcji).
 7. Dzieci podczas pobytu w ogrodzie mogą korzystać z piłek, skakanek, obręczy. Używany sprzęt będzie dezynfekowany.
 8. Po powrocie z ogrodu dzieci udają się do szatni.
 9. Wszystkie klamki i poręcze, których dotykały dzieci i nauczyciel zostają zdezynfekowane przez wyznaczonego pracownika.

10.  Po wejściu do sali dzieci myją ręce według procedury, pod nadzorem nauczyciela.

 

IV.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W PRZEDSZKOLU W CIECHANKACH.

 

W przypadku występowania objawów chorobowych u dziecka – podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (niezależnie od etiologii).

 1. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy podejrzane objawy chorobowe takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (niezależnie od etiologii) niezwłocznie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. Jeżeli temperatura wyniesie 37°C i powyżej nauczyciel powiadomi wicedyrektora. Taki zdarzenie odnotowane zostanie w karcie zdarzeń podejrzenia zarażeniem wirusem COVID -19 (załącznik nr 6).
 2. Nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i powiadamia o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku nie odebrania dziecka w ciągu godziny zawiadomiona zostanie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

 1. Dziecko zostanie odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka). W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika - pomoc nauczyciela do momentu odebrania przez rodzica z zachowaniem wszystkich środków  ostrożności.

Pomieszczeniem wydzielonym na izolatkę jest sala logopedy, wyposażona w leżak oraz odpowiednie środki ochrony osobistej i dezynfekujące.

 1. Po opuszczeniu przez dziecko izolatki pomieszczenie zostaje dokładnie zdezynfekowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odkażaniu poddane zostają również wszystkie przedmioty, z którymi dziecko miało kontakt oraz sala, w której przebywało.
 2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

10.  Przyjmowanie kolejnych grup dzieci zostanie wstrzymane.

11.  Dyrektor niezwłocznie powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.

12.  Obszar, w który poruszał się i przebywał pracownik zostaje dokładnie zdezynfekowany zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ważne numery telefonów:

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej       tel. 501552018

Pogotowie Ratunkowe   tel. 999   lub  112

 

 

V. Procedura komunikacji z rodzicami dzieci

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą  i wiedzą na terenie przedszkola, z zachowaniem zasad sanitarnych.
 3. Przed wejściem na teren przedszkola, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się w strefie bezpieczeństwa, zgłasza wyznaczonemu pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dane wpisuje do Księgi wejść przedszkola.
 4. Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem –  tel. 817576485, wicedyrektorem – tel. 817576486, mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań sanitarnych.
 6. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią przedszkola:

tel. 81 7576486

 1. Kontakt z przedszkolem może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:

1) Organ prowadzący:

a. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

b. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem.

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

…………………….………… dn. …………………

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………..…………
(nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w Ciechankach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny  i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

………………….…………… dn. ……………….

 

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI  W OKRESIE PANDEMII COVID-19”. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.60 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie wejścia do placówki i w razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych.

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

……………………………………

(podpis rodzica)