Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19

w Szkole Podstawowej w Ostrówku

Załącznik nr 1 zawiera następujące procedury:

 1. I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły.
 2. II. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
 3. III. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u dziecka
 4. IV. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
 5. V. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia
 6. VI. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
 7. VII. Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie  szkoły
 8. VIII. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów
 9. IX. Procedura i harmonogram wydawania posiłku na czas epidemii COVID-19
 10. X. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece.
 11. XI. PROCEDURY PRZYWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKOŁY

 

 

I.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 

 1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora zespołu potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
 1. Do szkoly rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły na konsultacje z nauczycielami zdrowi.
 3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic
  z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
 7. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 8. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
 9. Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celcjusza. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany  w rejestrze.
 10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 

 1. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 2. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 3. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 4. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 5. W sytuacji gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych konsultacjach, udaje się do szatni i do wyjścia w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

II.Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.                                W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 10 uczniów.
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą z placówki przyborów i podręczników, z których będzie korzystał podczas pobytu na zajęciach /konsultacjach.
 8. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty                         i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić                       i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 9. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.
 10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 12. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 14. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 15. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 16. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko zabawki/pomoce.
 17. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
 18. Podczas konsultacji z nauczycielami uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych  pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 19. Po zakończonych konsultacjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 20. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 21. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 22. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.


III.Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u dziecka

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

IV.Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
  z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 2 metrów.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.
 9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.

 

 

 

 1. V. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 1. VI. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

 

 

VII.Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli

na terenie  szkoły

 

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów.
 2. Konsultacje dla uczniow klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII” ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas IV-VII” ustalonym przez dyrektora szkoły.
 4. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas IV – VII, jest:

a) uzupelnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

c) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.

 1. Nauczyciele w klasach VIII będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, w tym z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki.
 2. Nauczyciele w klasach IV – VII będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.
 3. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 7 uczniów.

 

 1. Dopuszcza się organizację zajęć  międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej samej klasy (np. grupę mogą stanowić uczniowie oddziałów  klasy szóstej).

 

 1. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez wicedyrektorów szkoły są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora.
 2. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać dwóch jednostek lekcyjnych zblokowanych trwających każda 45 min. każda. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min.
 3. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 5 jednostek lekcyjnych konsultacji.
 4. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Przy czym uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole opisane w Procedurach stanowiących Załączniki do Zarządzenia Dyrektora ....../2020 z dnia 21 maja 2020 roku.
 5. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedyńczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
 6. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
 7. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 8. Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów klas VIII uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone ze wskazaniem na podstawy programowe przewidziane dla II etapu edukacji.
 9. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia                            i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych                     w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
 10. Nauczyciel prowadzi dziennik konsultacji. Do dziennika wpisuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, zakres treści programowych, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 11. Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie Szkoły  nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas zajęć.
 12. Proces dydaktyczny nauczyciel dokumentuje zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.
 13. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne  ucznia.
 14. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dydstans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakladania i zdejmowania maseczki.
 15. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia z nauczycielem.
 16. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 17. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 18. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
 19. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.

29.  Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 lub 1 czerwca 2020 do 7 czerwca 2020, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce „Oświadczenie / Zgłoszenie Dziecka do  udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

 

 

 

VIII.Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej w Ostrówku

 

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.
 4. Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem poprzez pocztę mailową lub telefonicznie.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem i wicedyrektorem - tel. 817576485 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych wicedyrektorem szkoły lub nauczycielem świetlicy.
 8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły: tel. 817576485.

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej w Ostrówku i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem, dowiezieniem, dojazdem dziecka do szkoły, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły
  u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celcjusza.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych przedmiotów
  z zewnątrz oraz będzie przychodziło w zmienianych czystych i świeżych ubraniach.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie 4 uczniów. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze liczba uczniów będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce.

10. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.

12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły, w tym
z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

 

………………..……………………….......……………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

…………………….………… dn. …………………

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………..…………  (nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w Ciechankach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny  i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

………………….…………… dn. ……………….

 

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI  W OKRESIE PANDEMII COVID-19”. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.60 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie wejścia do placówki i w razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych.

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

……………………………………

(podpis rodzica)

IX. Procedura i harmonogram wydawania posiłku na czas epidemii COVID-19

 

 1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej
  w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 1. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metry.
 2. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci.
 3. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.
 4. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje posiłek uczniom wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.
 5. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
 6. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce w wyznaczonym miejscu zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
 8. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
 9. Uczniowie spożywają posiłek zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieka nauczycieli grupy.
 10. Na stołówce mogą przebywać max 20 uczniów po dwoje dzieci przy jednym stoliku.
 11. Pracownicy kuchni, stołówki jadalni, zobowiązani są do zachowania odległość stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m).
 12. Każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 13. Odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego zamkniętego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”. Pracownicy wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią.

 

 

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

 1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1.
 1. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 2. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
 3. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C i je wyparzać.

 

 

 

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

 

 1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik techniczny dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.
 2. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków w miejscu wydawania (wydawalnia).
 3. Dzieci odbierają posiłek i siadają pojedynczo do stolików.
 4. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki, w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.
 5. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

 

Harmonogram wydawania posiłków

Śniadanie

Grupa

Wydanie posiłku

Zwrot naczyń

Klasy I-III

10.00

10.15

 

 

X. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony indywidualnej.
 3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.
 4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych
  na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.
 7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
 9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
  po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,
  jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
 17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 18. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie
  na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 19. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki.
 20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 21. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 22. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

XI. PROCEDURY PRZYWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKOŁY

 1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły są zobowiązani czekać na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku, o określonej godzinie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
 2. Uczniowie przyprowadzani są na przystanek przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy kl. I-III), zachowując obowiązek zasłaniania ust i nosa zarówno podczas przebywania na przystanku, jak również podczas wsiadania do autobusu oraz po jego opuszczeniu.
 3. Podczas wsiadania do autobusu uczniowie ustawiają się w rzędzie zachowując bezpieczną odległość od osoby poprzedzającej.
 4. W autobusie zajmowane są kolejno pojedyncze miejsca.
 5. Podczas przebywania w autobusie zabrania się spożywania posiłków oraz napojów oraz zdejmowania maseczek.
 6. Podczas jazdy zabrania się przemieszczania i zmiany zajmowanego miejsca.
 7. Po przyjeździe do szkoły uczniowie opuszczają autobus pojedynczo i w obecności opiekuna kierują się do budynku szkoły.
 8. Po zakończeniu zajęć uczniowie odprowadzani są przez wychowawcę/ wychowawcę świetlicy do szatni, a następnie do autobusu szkolnego.
 9. Podczas odwozu uczniów do domu obowiązują te same zasady bezpieczeństwa dotyczące zasłaniania ust i nosa oraz zajmowania miejsc, które zostały wyszczególnione w poprzednich punktach.
 10. Uczniowie opuszczający autobus szkolny przekazywani są pod opiekę rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy kl. I-III). Rodzice są zobowiązani do oczekiwania na dziecko na przystanku.