Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Statut


Szkoły Podstawowej

im Bohaterów Armii Krajowej

w Ostrówku

GMINA PUCHACZÓW


SPIS TREŚCI

1.

Podstawa prawna statutu……………………………………….……….................

str. 4

2.

Rozdział 1

§ 1, 2 Informacje ogólne……………………………………………..................…

str. 7

3.

Rozdział 2

§ 3,4,5 Cele i zadania szkoły ......……………………………………...….............

str. 8

4.

Rozdział 3

§ 6, 7, 8,9,10,11 Organy szkoły……………………………………...…................

str.11

§ 12 Rozstrzyganie konfliktów i sporów między organami.....................................

str.17

5.

Rozdział 4

Organizacja szkoły ………………...................………………….………….….....

str.18

§ 13 - Zasady tworzenia oddziałów.........................................................................

str.18

§ 14,15- Organizacja oddziałów…………..............................................................

str.19

§ 16- Organizacja roku szkolnego…………………………....................................

str.20

§ 17- Organizacja zajęć…………......................................................................

str.20

§ 18 – Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze........................................................

str.22

§ 19- Świetlica ………….........................................................................................

str.25

§ 20- Biblioteka………….......................................................................................

str.25

§ 21 - Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi w szkole. ………….......................................................................

str.27

§ 22 – Stołówka szkolna…………..........................................................................

str.28

§ 23 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna...........................................................

str.28

§ 24 – Szkolny Klub Wolontariatu……..................................................................

str.33

§ 25 – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego…….…………...........

str.33

§ 26- Rozstrzyganie sporów …….…………..................................................…….

str.35

6.

Rozdział 5

§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania ………............

str.36

§ 34- Sprawdzian wiedzy i umiejętności…………….........................................…

str.44

§ 35 – Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana…….………

str.45

§ 36 - Egzamin klasyfikacyjny…….…………...............................................…….

str.46

§ 37 - Egzamin poprawkowy. …….…………...............................................…….

str.48

§ 38 - Promowanie…….…………….......................................................................

str.49

7.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły……………………………………....……..

str.50

§ 39 - Nauczyciele…….……………......................................................................

str.50

§ 40 - Zespoły nauczycielskie……............................................…...............…….

str.53

§41 - Zadania wychowawcy…….…………….................................................….

str.54

§ 42 - Inni pracownicy Szkoły…….……………..............................................….

str.56

8.

Rozdział 7

§ 43 Bezpieczeństwo……………………………………………..…….…………

str.57

§ 44 Zadania nauczycieli oraz innych pracowników dot. bezpieczeństwa……

str.58

§ 45 Zwalnianie uczniów z zajęć lekcyjnych……………………..…….………...

str.59

§ 46 Zadania opiekuńcze………………………………..………..…….…………

str.59

9.

Rozdział 8

Uczniowie Szkoły………………………………………………..……………….

str.60

§ 47,48 - Prawa ucznia...........................................................................................

str.60

§ 49, 50, 51 - Obowiązki ucznia……………………………..…………......…….

str.64

§ 52 - Wygląd ucznia………………………….......................…..……………….

str.66

§ 53- Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły……………………………..……………....….

str.67

§ 54 - Właściwe zachowanie uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów……………………………..…………….....….

str.67

§ 55- Nagrody..........................................................................................................

str.67

§ 56 - Kary……………………………..…….......................................………….

str.68

§ 57- Tryb odwołania od kar statutowych................................................................

str.69

§ 58- Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia...........................

str.69

10

Rozdział 9

§ 59 - Rodzice uczniów Szkoły…………………………………………………

str.70

11

Rozdział 10

Postanowienia końcowe…………………………..............………………………

str.70

§ 60 - Procedura postępowanie w sprawie skarg i wniosków…………......….….

str.70

§ 61 - Ceremoniał Szkoły……………………………...................……………….

str.71

§ 62 - Dokumentacja i gospodarka finansowa……………………………..……..

str.72

§ 63 - Pieczęcie…………………............................…………..…………....…….

str.72

Statut opracowany na podstawie:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59);

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 60);

3)      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.);

4)      Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

5)    Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356),

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019., poz. 373)

7)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591ze zm. z 13.02.2019 r. ,poz. 322 )

8)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

9)      Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

10)  Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

11)  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578 ze zm. z 26.07.2018 r., poz. 1485 )

12)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

13)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017, poz. 1611 ze z zm. 6 sierpnia 2019r. poz. 1575)

14)  Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646 ze zm. z 29.08.2019 r. poz. 1664)

15)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

16)  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

17)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591ze zm. z 13.02.2019 r. ,poz. 322 )

18)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenie zmieniające z 31.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140)

19)  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie Podstaw Programowych wychowania Przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017. , poz.356);

20)    Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 28 lutego 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 502)

21)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz.1569).

22)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017, poz. 1658 ze zm. z 23 sierpnia 2019., poz. 1627).

23)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1055).

24)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (D. z. U. z 2018 r. , poz. 1601 ze zm. z 2 lipca 2019 r. poz. 1322)

25)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325)

26)    Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie

organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 645 ze zm.).

27)    Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2022 r. poz. 1903).

28)    USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 r. poz. 116).

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę podstawową;

2) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Puchaczów;

3) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku;

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Szkoły;

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

6) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci;

7) egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany na zakończenie Szkoły podstawowej.

Rozdział 1

§ 1

Informacje ogólne

1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku jest szkołą publiczną.

2. Pełna nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespół ma następujące brzmienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.

3. Pełna nazwa szkoły filialnej, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Ostrówku ma następujące brzmienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku, Szkoła Filialna w Zawadowie.

4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku, mieszcząca się
w Ostrówku 154 wraz ze Szkołą Filialną w Zawadowie, mieszczącą się w Zawadowie 158.

5. Organami Szkoły są: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku, Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.

6. Organem prowadzącym jest Gmina Puchaczów.

7. Obwód Szkoły określony jest przez organ prowadzący.

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 2

1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i trwa 8 lat, a jej struktura organizacyjna obejmuje oddziały I-III (pierwszy etap edukacyjny), oddziały IV-VIII (drugi etap edukacyjny).

2.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

3. Do szkoły przyjmowane są dzieci z rejonu szkoły, a w miarę posiadania wolnych miejsc, na wniosek rodziców, także dzieci spoza rejonu.

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

5. Zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.

6. Uczeń z doświadczeniem migracji ma prawo do pomocy osoby władające językiem obcym którym posługuje się uczeń, zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora przed przyjęciem do szkoły, jak i w trakcie nauki przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy .

Rozdział 2

§ 3

Cele i zadania Szkoły

 1. Szkoła we wszystkich obszarach swojej pracy, respektuje zapisy zawarte w Deklaracji Praw Człowieka - Deklaracji Praw Dziecka.  Zapewnia uczniom realizację konstytucyjnego prawa do nauki, wychowania i opieki.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, gdzie dobro ucznia jest wartością dla Szkoły nadrzędną i przez nią chronioną.
 3. Szkoła pełni funkcję kształcącą, wychowawczą i kulturotwórczą, umożliwiając harmonijny rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego życia.
 4. Szkoła ma wytyczoną misję i wizję, które wypełnienia w swoich działaniach.
 5. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne dostosowane do zachowań ryzykownych dzieci i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
 6. Szkoła podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
 7. Zadania szkoły mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 4

1. Szkoła dostosowuje sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dziecka, umożliwia im poznanie świata w jego jedności i złożoności, wspomaga ich samodzielność uczenia się, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej edukacji.

2. Wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne mamy na celu przede wszystkim:

1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania

i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwanie się prostymi narzędziami i kształtowanie nawyków społecznego współżycia;

2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego świata;

3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;

6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;

7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej

i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans;

13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

15) uczyć nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi;

16) przygotować do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji;

17) godnie reprezentować postawy i wartości, którymi kierowali się Żołnierze Armii Krajowej;

18) oddawać szacunek symbolom narodowym;

19) pamiętać i czcić ważne wydarzenia z historii Polski i narodu;

20) poznawać i prezentować historię Armii Krajowej;

21) pielęgnować i składać hołd miejscom pamięci narodowej;

22) dbać o honor i dobre imię Szkoły;

23) rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki;

24) godnie wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności;

25) ponosić odpowiedzialność za własne słowa i czyny;

26) być dobrym Polakiem;

27) kształtować świadomość ekologiczną;

28) kształtować postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

29) wprowadzać uczniów w świat wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

30) kształtować u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

31) rozwijać takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

32) rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

33)wyposażać uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtować takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

34) ukazywać wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

35) wspierać uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

36) kształtować u uczniów kompetencje kluczowe.

§ 5

1.Szkoła zapewnia realizację prawa każdego dziecka do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku osiągniętego rozwoju, od trzeciego do trzynastego roku życia.

W szczególnych przypadkach (odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, drugoroczność, brak podstaw do klasyfikacji) czas nauki może być wydłużony.

2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

3.Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

4.Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

5.Opieka nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnego procesu kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych.

6.Opiekę nad uczniami uzdolnionymi – koła zainteresowań.

7.Utrzymywanie w Szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania

i opieki.

8.Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

9.Opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

10.Zapewnia dzieciom (uczniom) jednolite wykształcenie niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

11.Umożliwia swoim absolwentom podjęcie nauki w Szkole ponadpodstawowej.

12.Zapewnia równe szanse rozwoju każdemu uczniowi.

13.Realizuje zadania określone programami nauczania zawierającymi podstawy programowe, aktami normatywnymi oraz własnym planem dydaktyczno-wychowawczym.

14. Szkoła posiada i realizuje „Program profilaktyczno-wychowawczy” uwzględniając obszary: bezpieczeństwo, zdrowie, sprawność i rozwój fizyczny; agresja; brak pasji i zainteresowań; media; dewastacja środowiska. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Program opracowuje Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

15.Ściśle współpracuje z rodzicami, Radą Rodziców i trójkami klasowymi, a także z Urzędem Gminy oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi.

16. Przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.

17. Wyposaża ich w niezbędną wiedzę operatywną.

18.Dostosowuje treści kształcenia, formy i metody pracy do poziomu rozwoju intelektualnego dzieci.

19. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań szkoła organizuje zgodnie z zaleceniami poradni zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, terapii sensorycznej, terapii ręki.

20.Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych

w zależności od możliwości kadrowych i finansowych.

21. Prowadzi pracę z uczniami uzdolnionymi poprzez indywidualizację nauczania, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

22.Umożliwia uczniom zdolnym realizowanie indywidualnych programów nauczania

i ukończenia szkoły w skróconym czasie.

23.Uczniom z deficytami rozwojowymi zapewnia możliwości wyrównania tych deficytów poprzez indywidualizację procesu dydaktycznego, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

i wyrównawcze przy ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

24.Zapewnia warunki do nauczania nauki języków obcych nowożytnych.

25.Zapewnia przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym – rozwija umiejętność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

26.Szkoła rozwija zdolności poznawcze uczniów i wyposaża ich w podstawy wiedzy

o kulturze, przyrodzie, społeczeństwie i technice.

27.Kształtuje pożądane społecznie cechy charakteru swoich wychowanków poprzez dobór odpowiednich wartości.

28.Zabezpiecza warunki zdrowotne poprzez profilaktykę i bezpłatne poradnictwo stomatologa i pielęgniarki szkolnej w SPZOZ w Puchaczowie.

Rozdział 3

§ 6

Organy Szkoły

Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły;

2)      Wicedyrektor;

3)      Rada Pedagogiczna;

4)      Rada Rodziców;

5)      Samorząd Uczniowski.

§ 7

Dyrektor Szkoły

1.Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:

1)   reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

2)   powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej oraz określa dla niego zakres obowiązków;

3)   sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematycznie obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację obserwacji, dokonuje oceny pracy nauczycieli;

4)   przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej;

5)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

6)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;

7)   tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

8)   kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze;

9)   realizuje zalecenia i wnioski organu nadzorującego i organu prowadzącego na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

10)  dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

11)    przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji, udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Radzie Rodziców;

12)    przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

13)    podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych oddziałów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

14)    przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia

w ramach realizacji zadań statutowych Szkoły oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

15)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

16)    realizuje zadania związane z opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę

w zawodzie, wspomaga nauczycieli w ich awansie zawodowym;

17)    określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

18)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole,

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

19)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

20)    zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;

21)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły

ustalonego porządku oraz dba o czystość i estetykę jednostki;

22)    organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

23)    nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych;

24)    wykonuje zwykły zarząd powierzonego Szkole majątku, a w szczególności:

a) organizuje przeglądy techniczne obiektu Szkoły oraz prace remontowe;

b) wnioskuje do organu prowadzącego jednostkę w sprawach rozwoju bazy materialno-technicznej Szkoły;

c) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Szkoły;

25) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły oraz obowiązujących przepisów;

26) organizuje i inicjuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom;

27) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

28)  Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

29) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

30) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;

3. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla zatrudnianych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

4.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

5.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 8

Wicedyrektor

Za zgodzą organu prowadzącego Szkołę, na wniosek Dyrektora Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, ze względu na prowadzenie prze Szkołę oddziałów szkolnych i oddziału przedszkolnego przekraczających łącznie 12 oddziałów tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły. Przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły,
a w szczególności:

1) Pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,

2) Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły:

a) rocznego planu pracy Szkoły,

b) tygodniowego planu pracy Szkoły,

c) kalendarza Szkolnego,

d) informacje o stanie pracy w zakresie mu przydzielonym:

- organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców oddziałów, świetlicy i biblioteki Szkolnej,

- utrzymuje kontakty z ramienia Dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na postulaty i skargi oraz załatwia je,

- współpracuje ze służbą zdrowia oraz z ramienia Dyrekcji Szkoły z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

3) Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

4) Nadzoruje wypełnianie obowiązku Szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkolnym,

5)Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Szkoły nauczycieli oraz wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad Szkołą, ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

6) Formułuje projekt oceny pracy, wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień nauczycieli,

7) Odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

8) Szczegółowy zakres odpowiedzialności i uprawnień oraz obowiązków, tryb powoływania
i odwoływania Dyrektora i jego zastępcy regulują odrębne przepisy.

§ 9

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

5. W uzasadnionych przypadkach, nie rzadziej jednak niż dwa razy w każdym roku szkolnym, Dyrektor zespołu zwołuje Radę Nauczycieli, czyli plenarne zebranie połączonych Rad Pedagogicznych szkoły i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu, o którym mowa w §1 Statutu.

6.Dyrektor Zespołu może zwołać połączone spotkania rad pedagogicznych w celach szkoleniowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

8. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)   dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanych przez zespoły nauczycieli programów nauczania;

6)   delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

7)   powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

9. Przewodniczący Rady - Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

10. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia jej członków o terminie i programie zebrania;

11. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w celu podsumowania i oceny pracy Szkoły.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady;

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących osobiście członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne;

14. Zasady i tryb działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej ustalony przez nią.

15.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 10

Rada Rodziców

1. W Szkole działa Rada Rodziców. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach, podczas zebrania rodziców danego oddziału.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3. Zasady i tryb działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, ustalony przez Radę Rodziców.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły;

2)   uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.

5. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

1)   delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

2)   możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

3)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

4)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5)   wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju lub wyrażenie zgody (na wniosek innych organów Szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

6. Rada Rodziców może gromadzić i gospodarować funduszami pochodzącymi

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł z przeznaczeniem na cele statutowe Szkoły. Zasady wydatkowania funduszy Rad Rodziców określają regulaminy Rad Rodziców.

7. Rada Rodziców może również dobrowolne i aktywne uczestniczyć w życiu Szkoły, wspierając ich w organizowaniu imprez szkolnych oraz innych uroczystości.

8. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

§ 11

Samorząd Uczniowski

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:

1)   uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

5. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:

1)   wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

2)   opinia w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

3)   opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;

4)   opiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;

6. Samorząd Uczniowski, działając w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, jest współorganizatorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły.

7. Samorząd Uczniowski ma prawo:

1)   przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów;

2)   redagowania i wydawania gazetki Szkolnej;

3)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

4)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

5)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

6)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

7)   wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

9.Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu Wolontariatu.

10.  Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

11.  Rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje - Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom Szkoły swoje wnioski i opinie. Przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.

§ 12

Rozstrzyganie konfliktów i sporów między organami

 1. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem Szkoły.

2. Organy Szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia     szkolnego.

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami Szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1)   z każdego z organów Szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład  zespołu  rozstrzygającego  zaistniały problem;

2)   decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;

5.Spory między organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz Szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”  z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

8.W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt Dyrektor-Rada Pedagogiczna:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Rada Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej,

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz Szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt Dyrektor-Samorząd Uczniowski:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego

a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.

a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora.

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 13

Zasady tworzenia oddziałów

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w rocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych ramowym planem nauczania, według podstaw programowych i szkolnego zestawu programów nauczania.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o jego możliwości przebywania w grupie dzieci zdrowych.
 4. Do oddziału klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 5. Na wniosek rodziców składany do Dyrektora Szkoły, Szkoła przyjmuje do oddziału pierwszego także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Do oddziału pierwszego przyjmuje się:

1)    z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;

2)    na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.

O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się Dyrektorów Szkół tych obwodów.

§ 14

Organizacja oddziałów

1.  Uczniowie Szkoły podzieleni są na oddziały:

1) oddziały I – III (I etap edukacyjny);

2) oddziały IV – VIII (II etap edukacyjny).

2. W Szkole Filialnej w Zawadowie tworzone są dwa oddziały przedszkolne- jeden grupa dzieci 3-4 letnich, drugi oddział- dla dzieci 5-6 letnich.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

4. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

5. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosić nie więcej niż 25 dzieci.

6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

7. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady rodziców, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 5.

8. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

10. Dopuszcza się utworzenie oddziału przygotowawczego dla uczniów obcokrajowców (w tym uchodźców z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego, a wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.

§ 15

1.Ze względu na trudną sytuację demograficzną w obwodzie naszej Szkoły (Szkoła Filialna w Zawadowie) dopuszcza się organizację nauczania części zajęć edukacyjnych w łączonych grupach między oddziałowych;

2.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3.W klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

4.W klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

5.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, w wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

§ 16

Organizacja roku szkolnego

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. W Szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym kalendarza roku szkolnego.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 4. Zajęcia lekcyjne odbywają się w 5 dniach tygodnia. Nauka odbywa się w systemie  jednozmianowym. W wolne soboty mogą być organizowane zajęcia sportowe oraz imprezy okolicznościowe.

§ 17

Organizacja zajęć

1.  Podstawą organizacji nauczania i wychowania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów w sprawie ramowego planu nauczania. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 albo 2a ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.

2.  Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 7, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

3. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 9, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

5.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września:

1) opinie, o których mowa w ust. 7 i 9, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;

2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

6.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

7. Arkusz organizacji szkoły określa:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

8) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy lub semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

8.  Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa:

1) organizację nauczania, wychowania i opieki w tym oddziale,

2) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

3) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;

4) liczbę oddziałów przedszkolnych;

5) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;

6) tygodniowy wymiar zajęć religii,

7) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez

pedagoga, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego i innych nauczycieli.

 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i zasad higieny pracy.

§ 18

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone

w systemie oddziałowo – lekcyjnym.

 1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach I - III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi, co najmniej 3 godziny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.
 3. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bez dzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o którym mowa w ust. 5
  w czasie krótszym niż 60 min., zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć
  w okresie tygodniowym.
 5. Zajęcia edukacyjne oraz organizacja pracy szkoły w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub nauczania zdalnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole. Obowiązują wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie.
 6. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:

dziennik elektroniczny Vulkan,

lekcje online przy zastosowaniu aplikacji Teams,

sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,

zintegrowana platforma edukacyjna  http://epodreczniki.pl/,

e-podreczniki.pl,

gov.pl/zdalnelekcje,

materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń;

2) sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULKAN,

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

c) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera,  lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,

d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji;

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danej  szkole  technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:

uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł;

4) zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,


c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
d)  pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie wewnątrzszkolnym;
5)  uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

8. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych wymienionych w ustępie  7.

9.W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również w sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym.

10. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty elektronicznej, e- dziennika, a w sytuacji braku dostępu do internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

11.  Jeżeli nauczanie zdalne ma tylko grupa uczniów w klasie, nauczyciel prowadzi zajęcia równolegle z grupą obecną w szkole i nauczanie zdalne w aplikacji Teams.

12. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego w aplikacji Teams, należy uczniom z grupy "zdalnej" wysłać materiał z lekcji do pracy w domu.

13. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia  oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:

1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym NZ;

2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą;

3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku;

4) przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma prawo zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i samodzielnie opracować omawiany materiał;

5) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga usprawiedliwienia przez rodzica

6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału;

7) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez nauczyciela zadań, także kartkówek/ prac klasowych/ sprawdzianów/ itd.. Niedostosowanie się do tego obowiązku powoduje konsekwencje określone w statucie;

8) rodzice informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach technicznych przed upływem terminu wskazanego przez nauczyciela;

9) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich przesłania: rekomenduje się korzystanie z usługi  w dzienniku elektronicznym, aplikacji Teams lub poczty elektronicznej;

10) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu:

a) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

b) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;

11) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle wykonaną pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na zajęciach;

12) uczeń lub jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e – dzienniku (informacje, poczta, zakładka zadania domowe) co najmniej raz dziennie zwłaszcza na zakończenie dnia ok. g. 16.00);

13) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci.

§ 19

Świetlica

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na organizację dojazdu do Szkoły, Szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą oraz nadzoruje żywienie. Rodzice uczniów
w trudnej sytuacji materialnej pozyskują środki na wyżywienie z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

3. Świetlica prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą w oparciu o własny plan pracy.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

5. Pracę w świetlicy koordynuje jeden z pracowników wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Osoba ta jest odpowiedzialna za organizację pracy i wyposażenie świetlicy.

6. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie na zasadach określonych regulaminem świetlicy.

§ 20

Biblioteka

 1. Biblioteka służy realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno- wychowawczych Szkoły, potrzeb i zainteresowań ucznia oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, służy popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej, dodatkowo:

1) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się

w bibliotece;

2) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów oraz komputerów;

3) pełni rolę ośrodka informacji w Szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

4) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

5) jest pracownią służącą pomocą i doradztwem nauczycielom bibliotekarzom z innych Szkół.

2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zadań dydaktycznych zgodnie

z organizacją roku szkolnego.

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

5. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak aby umożliwiał uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Zasady współpracy:

1) biblioteka szkolna dostępna jest dla wszystkich uczniów Szkoły, nauczycieli, rodziców i innych pracowników Szkoły;

2) z biblioteki mogą korzystać: rodzice i absolwenci Szkoły;

3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne;

4) biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń;

5) biblioteka posiada czytelnię.

7. Zasady wypożyczania podręczników szkolnych:

1) wypożyczone podręczniki szkolne są własnością Szkoły (organu prowadzącego Szkołę)

i wpisane do księgi inwentarzowej;

2) podręczniki szkolne wypożyczają rodzice;

3) użyteczność podręcznika przewidziana jest na okres 3-letni;

4) wypożyczone podręczniki  muszą być obłożone okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć nie niszcząc książki;

5) wszyscy uczniowie wypożyczający muszą dbać o wypożyczone podręczniki szkolne

i obchodzić się z nimi z należytą starannością;

6) wypożyczone książki należy zwrócić w przypadku przedwczesnego opuszczenia Szkoły lub na koniec roku szkolnego i muszą być one w dobrym stanie;

7) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła  może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

a) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

b) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w oddziałach I –III szkoły podstawowej, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;

5)realizowanie innowacji;

6)udział w Ogólnopolskim Projekcie Narodowy Program Czytelnictwa;

7) Współpraca z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim w zakresie zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

8)Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;

9)opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece;

10)gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie im materiałów ćwiczeniowych.

9. W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informacji (MCI) dostępne nieodpłatnie dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły w godzinach pracy biblioteki.

§ 21

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi w Szkole

 1. Uczniowie Szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych

w ramowych planach nauczania ustalonych dla Szkoły podstawowej.

 1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

1) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;

2) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klas VI i VII;

3) 2018/2019 – uczniowie oddziału klasy VIII

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.
 2. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej Szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje Szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty

 1. W przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać Dyrektorowi Szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego Szkołę, której zostały przekazane.
 2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania

§ 22

Stołówka szkolna

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę
 4. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa odrębny regulamin.

§ 23

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Szkoła  udziela uczniom, rodzicom uczniów oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności,

b) z niedostosowania społecznego,

c) z zagrożenia z niedostosowaniem społecznym,

d) ze szczególnych uzdolnień,

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f) z zaburzeń komunikacji językowej,

g) z choroby przewlekłej,

h) z  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)  z niepowodzeń edukacyjnych,

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) Dyrektora Szkoły,

4) nauczyciela, lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki środowiskowej,

6) poradni,

7) pomocy nauczyciela,

8) pracownika socjalnego,

9) asystenta rodziny,

10) kuratora sądowego.

8. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) porad i konsultacji.

9. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 4.

12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 min. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8.

13. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 min., z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele  i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

15. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele  i specjaliści.

16. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

17. Nauczyciele  oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

2) w Szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z  uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów oddziałów
I-III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.

18. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę oddziału.

19. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału lub Dyrektora Szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach wymienionych

w Rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach odpowiedni Wychowawca oddziału lub Dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z w /w Rozporządzeniem MEN.

20. Wychowawca oddziału lub Dyrektor Szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

21. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołanego przez Dyrektora Szkoły.

22. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form.

23. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których te formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia.

24. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną  zgodnie z przepisami ustawy.

25. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji.

26. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

27. Do zadań psychologa i pedagoga w Szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) realizowanie funkcji mediatora.

28. Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-

powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. .

29. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

30. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-

powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

31. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki;

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów,  o których mowa w pkt 1-2;

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

8) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka  i jego rodziny;

9) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

32. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

33. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

§ 24

Szkolny Klub Wolontariatu

 1. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego celem jest w szczególności:

1)      Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2)      Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3)      Przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

4)      Umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5)      Prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6)      Pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7)      Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.

8)      Ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9)      Promowanie życia bez uzależnień;

10)  Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

 1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. W działaniach wolontariatu mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele
  i rodzice.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje plan pracy
  i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.
 4. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu może organizować zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy:

1)       Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy mają na celu wyjaśnić na czym polega praca wolontariusza, ukazać plusy i minusy takiej aktywności po to, aby wesprzeć świadomość ich decyzji.

2)      Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ pierwsze zetknięcie z różnymi sytuacjami, które są trudne mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.

3)      Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 1. Zasady przyznawania punktów za wolontariat i działania na rzecz środowiska szkolnego określa szkolny regulamin.

§ 25

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu na rynek pracy
  i w złagodzeniu startu zawodowego.
 3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów.
 4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowana uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1)     sieci szkół ponadpodstawowych;

2)     rynku pracy;

3)     trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4)     instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5)     programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1)     udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);

2)     prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

3)     koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

4)     tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy/promowanie dobrych wzorców/;

6)      organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń;

7)      stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

8)      przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

9)      wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;

10)  współpracy z instytucjami wspierającymi:

a)kuratorium oświaty,

b)      urzędem pracy,

c)centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d)     poradnia psychologiczno-zawodową,

e)komendą OHP oraz innymi,

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy w porozumieniu z nim wychowawca, psycholog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1)   zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w oddziałach klas siódmych i ósmych;

2)   godzin do dyspozycji wychowawcy oddziału;

3)   spotkań z rodzicami;

4)   indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

5)   udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkól ponadpodstawowych,

6)   udziału  w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 26

Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:

1) konflikt uczeń- uczeń:

a) spory pomiędzy uczniami rozstrzygane są przez wychowawcę, Samorząd Uczniowski, pedagoga i psychologa szkolnego;

2) konflikt uczeń- nauczyciel;

a) spory uczeń- nauczyciel rozstrzygane są przez wychowawcę, pedagoga i psychologa szkolnego,

3) konflikt rodzic/opiekun prawny – nauczyciel,

a) spory rodzic/opiekun prawny – nauczyciel rozstrzygane są przez wychowawcę, pedagoga
i psychologa szkolnego;

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę Dyrektorowi, poprzez złożenie pisma do sekretariatu Szkoły, z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną sporu jest uczeń pismo składają jego rodzice/ opiekunowie prawni.

1) Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sprawie jest Dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi wicedyrektor. Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone we współpracy z władzami oświatowymi.

2)      Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.

3)    Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia sprawy, z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania na niezbędny dla postępowania decyzje/opinie niezależnych instytucji zewnętrznych;

4)    W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół mediacyjny;

5)    W skład zespołu mogą wchodzić w zależności od przedmiotu sprawy: Wicedyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców;

6)    Zespól mediacyjny powinien liczyć przynajmniej 3 osoby;

7)    Zespól zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania,

8)    O sposobie załatwiania sprawy Dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie za potwierdzeniem odbioru; Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

Rozdział 5

§ 27

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji zwrotnej

o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych:

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 28

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających zrealizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Na tydzień przed końcowo roczną radą klasyfikacyjną nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach końcowo rocznych, a wychowawcy informują rodziców.

§ 29

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy Szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia Szkoły podstawowej.

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 30

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację zwrotną o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

7. Ustala się następujące zasady oceniania sprawdzianów (bez kartkówek):

0-29% - 1

30-50% - 2

51-70% - 3

71-89% - 4

90-98% - 5

99-100% - 6

8. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a oceny z nich wpisane są do dziennika na czerwono. W ciągu tygodnia nie powinno się odbywać więcej niż 2 sprawdziany.

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny dobrej, dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej ze sprawdzianów w terminie tygodnia od otrzymanej wiadomości o ocenie. Każdą ocenę można poprawić tylko raz. Obydwie oceny są wpisywane do dziennika.

10. Zadanie domowe jest integralną częścią nauczania i podlega ocenianiu.

11. Oceny wystawiane są także za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany oraz za aktywność.

12. Kartkówek w ciągu tygodnia może być dowolna liczba. Nie mogą one jednak obejmować materiału z większego okresu niż trzy ostatnie zajęcia lekcyjne.

13. Na ocenę kończącą okres najważniejszy wpływ mają wyniki sprawdzianów i kartkówek, ale brane są także pod uwagę wiedza i umiejętności opanowane przez ucznia w przeciągu całego okresu, oceny z aktywności, zadań domowych, projektów i oceny z prac, które wymagały poświęcenia dużej ilości czasu i sporo wysiłku ze strony ucznia.

14. Ocenę roczną wystawia się według tych samych kryteriów, co ocenę za I okres. Ocena roczna łączy wiedzę i umiejętności ucznia za cały rok szkolny.

15. Na ocenę śródroczną/roczną uczeń pracuje przez cały okres/rok szkolny. Nie ma możliwości poprawiania ocen cząstkowych na koniec okresu/roku szkolnego.

§ 31

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie w oddziałach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.

3. W oddziałach I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

 1. Oceny bieżące z religii wyrażone są skalą ocen przyjętą w danym oddziale klasy.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

§ 32

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (I i II okres).

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Pierwszy
okres kończy się w ostatni piątek przed feriami zimowymi ogłoszonymi przez MEN na dany rok szkolny.

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

11. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

12. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach wg następującej skali:

1) stopień celujący                  - 6;

2) stopień bardzo dobry          - 5;

3) stopień dobry                     - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający        - 2;

6) stopień niedostateczny       - 1.

13. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt. 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt. 6.

14. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

15. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 33

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły.

2. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od oddziału IV, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

4.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6) godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

5. Kryteria ocen zachowania:

1) Zachowanie wzorowe

a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia

b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności

c) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, jest koleżeński

d) dba o honor i tradycje Szkoły

e) cechuje się wysoką kulturą osobistą

f) angażuje się w pracę na rzecz oddziału, Szkoły i środowiska lokalnego

g) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

h) dba o piękno mowy ojczystej

i) godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią, okazuje szacunek innym

2) Zachowanie bardzo dobre

a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia

b) cechuje go wysoka kultura osobista i pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych

c) angażuje się w życie oddziału i Szkoły, jest koleżeński

d) dba o piękno mowy ojczystej

e) godnie zachowuje się w Szkole i poza nią, okazuje szacunek innym

f) dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych

g) dba o honor i tradycje Szkoły

3) Zachowanie dobre

a) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia

b) ma nieliczne nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności

c) angażuje się w życie oddziału, jest koleżeński

d) cechuje się kulturą osobista nie budząca większych zastrzeżeń

e) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, okazuje szacunek innym

f) dba o piękno mowy ojczystej

4) Zachowanie poprawne

a) w stopniu zadawalającym wywiązuje się z obowiązków ucznia

b) ma dość liczne nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności

c) jego kultura budzi zastrzeżenia, nie panuje nad własnymi emocjami

d) nie zawsze jest koleżeński i tolerancyjny wobec kolegów

e) nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej

f) nie zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

g) nie zawsze dba o honor i tradycje Szkoły

5) Zachowanie nieodpowiednie

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia

b) ma bardzo liczne nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności

c) nie jest koleżeński i tolerancyjny wobec kolegów

d) jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia

e) ulega nałogom

f) wszczyna bójki lub inne przejawy agresji (np. słownej)

g) nie dba o honor i tradycje Szkoły

h) nie dba o piękno mowy ojczystej

i) nie okazuje szacunku innym osobom

6) Zachowanie naganne

a) nie realizuje obowiązku szkolnego

b) ma ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności

c) przejawia lekceważący stosunek do obowiązujących norm społecznych

d) brakuje mu kultury osobistej

e) ulega nałogom

f) przejawia agresję i deprawuje innych

g) nie dba o honor szkoły

h) nie okazuje szacunku innym

i) nie dba o piękno mowy ojczystej

j) niegodnie zachowuje się w Szkole i poza nią

k) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

l) nie dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych

6. Kryteria ocen zachowania w oddziałach I – III:

OCENA Z ZACHOWANIA

W – (WZOROWE) jeśli uczeń spełnia następujące kryteria:

a)      jest koleżeński i pracowity;

b)      jest zawsze przygotowany do zajęć;

c)      systematycznie odrabia zadania domowe;

d)     bardzo chętnie wykonuje zadania na lekcji;

e)      jest aktywny na zajęciach;

f)       chętnie podejmuje i sam organizuje działania w zespole oddziałowym;

g)      szanuje kolegów i osoby z najbliższego otoczenia;

h)      odznacza się dużą kulturą osobistą i jego zachowanie jest wzorem dla innych uczniów;

i)        wkłada wysiłek w wykonywane prace, które są estetyczne i dokładne;

j)        cechuje go duża odpowiedzialność, punktualność i zdyscyplinowanie

k)      bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;

l)        uczestniczy w akcjach charytatywnych.

P – (POPRAWNE) jeśli uczeń spełnia następujące kryteria:

a)      potrafi współdziałać w grupie;

b)      jest zgodny i szanuje kolegów;

c)      kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych;

d)     zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach;

e)      jest grzeczny i uprzejmy;

f)       wkłada wysiłek w wykonywaną pracę;

g)      utrzymuje porządek w miejscu pracy;

h)      czasami zapomina o odrabianiu pracy domowej;

i)        jest punktualny.

N – (NIEZADAWALAJĄCE) jeśli uczeń spełnia następujące kryteria:

a)      odznacza się nie koleżeńskim lub agresywnym zachowaniem w stosunku do kolegów;

b)       narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa na zajęciach;

c)      często jest nieprzygotowany do zajęć;

d)     niechętnie podejmuje działania w grupie;

e)      jest niezdyscyplinowany;

f)       nie utrzymuje porządku w miejscu pracy;

g)      jest niepunktualny;

h)      nie wykonuje poleceń nauczyciela;

i)        często zapomina o odrabianiu zadań domowych.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do oddziału klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

§ 34

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia

edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców,

f) pedagog,

g) psycholog.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

§ 35

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

1.Na tydzień przed końcowo roczną radą pedagogiczną nauczyciel powiadamia ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu.

2.W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania informacji o przewidywanych ocenach uczeń i jego rodzice /opiekunowie mają obowiązek zwrócić się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku niedopełnienia tej formalności

uczniowi nie przysługuje prawo odwołania się od przewidywanej oceny.

3.W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela przewidywaną ocenę przekazuje wychowawca.

4.W terminie 3 dni od daty podania przewidywanej oceny rodzic/opiekun ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie do nauczyciela przedmiotu.

5.Nauczyciel dokonuje analizy wniosku rodzica/opiekuna w oparciu o udokumentowaną realizację obowiązku szkolnego ucznia z uwzględnieniem:

1) Frekwencji na zajęciach

2) Systematyczności prowadzenia zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń

3) Systematyczności odrabiania prac domowych

4) Analizę sprawdzianów wiedzy i umiejętności

6.Po dokonaniu analizy nauczyciel w ciągu 1 dnia pisemnie informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Decyzja nauczyciela jest ostateczna w tym trybie postępowania.

7.W przypadku decyzji pozytywnej nauczyciel pisemnie informuje ucznia o:

1) Formie poprawy - pisemnej

2) Zakresie materiału - wszystkie prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności (prace

klasowe, sprawdziany, testy), z których uczeń otrzymał ocenę niższą niż oczekiwana

3) Terminie

8.Pytania sprawdzające układa nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem przedmiotu.

9.Stopień trudności sprawdzianów odpowiadać będzie wymaganiom edukacyjnym niezbędnym do uzyskania oceny, o którą ubiega się uczeń.

10.W przypadku braku poprawy przynajmniej jednej z wyznaczonych prac sprawdzających wiedzę i umiejętności uczeń nie poprawi kolejnych prac, jednocześnie traci możliwość poprawy oceny przewidywanej przez nauczyciela.

11.W przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne) zakres materiału ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia.

12.Ocena ustalona w wyniku procedury nie może być niższa od oceny wcześniej przewidywanej.

13.Procedura winna zakończyć się na dzień przed radą zatwierdzającą (klasyfikacyjną).

14.O wyniku zakończenia procedury nauczyciel informuje rodzica pisemnie.

15.Procedura ubiegania się o ocenę wyższą nie dotyczy oceny celującej.

§ 36

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy Szkoły podstawowej.

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym,
w którym powtarza oddział klasy do egzaminu ósmoklasisty.

3. Uczeń kończy Szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ósmej wyższe od oceny niedostatecznej.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczające połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza Szkołą lub przechodzi ze Szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin..

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

19. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 37

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od oddziału klasy IV Szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły –przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca   września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 38

Promowanie

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka -), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 39

Nauczyciele

1.Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa, Dyrektor Szkoły.

2.Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w Szkole ustalonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.Pensum godzin nauczycieli ustala się na podstawie obowiązujących przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4.Wynagrodzenie nauczycieli oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez MEN. Wynagrodzenie to może być powiększone przez organ prowadzący szkołę do 50% wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o regulamin wynagradzania.

5.Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

6.Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo- wychowawczego.

7. Nauczyciele mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

8. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

9. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust. 5 są zobowiązani w szczególności:

1)   realizować program kształcenia, podstawę programową, wychowania i opieki

w powierzonych przedmiotach, oddziałach i zespołach osiągając w optymalnym stopniu cele Szkoły zawarte w programach i planach pracy Szkoły;

2)   wzbogacać własny warsztat pracy;

3)   wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

4)   realizować zadania opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

5)   udzielać pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

6)   bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów;

7)   informować rodziców, wychowawcę oddziału i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną

o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów;

8)   brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole

i przez instytucje wspomagające Szkołę;

9)   prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań;

10)    decydować w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

11)    decydować o treści programu prowadzonego przez siebie przedmiotu, koła zainteresowań lub zespołu;

12)    decydować o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów;

13)    dbać o wzrost poziomu nauczania prowadząc systematyczne mierzenie osiągnięć edukacyjnych swoich uczniów;

14)    systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;.

15)    zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

16)    wyrabiać nawyki i umiejętności korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

17)    kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

18)    oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;

19)    ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

20)    rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;

21)    akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

22)    przestrzegać Statutu Szkoły;

23)    używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

24)    kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

25)    Pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;

26)    Właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

27)    Dbać o poprawność językową, własną i uczniów;

28)    Podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;

29)    Wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

30)    Służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom zakładów  kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;

31)    Aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

32)    Rzetelnie przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych;

33)    Udzielać pomocy rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.

34)    Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

a) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz oddziałach

i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

b) służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za skutki wynikłe

z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przedłużonych dyżurów, nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c) zniszczenie elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez kierownictwo Szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,

d) Nauczyciel zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego wypełniania dokumentacji szkolnej. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku Dyrektor Szkoły sporządza notatkę służbową z włączeniem do akt.

10. Nad pracą początkującego nauczyciela czuwa doświadczony kolega-opiekun stażu lub mentor wskazany przez Dyrektora.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do dokonywania ewaluacji własnej pracy.

12. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

13. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do prowadzenia obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole /diagnoza przedszkolna/. Informacje przekazują rodzicom do 30 kwietnia.

14. W trakcie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

4)  łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

15 Nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach.

§ 40

Zespoły Nauczycielskie

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą oddziałowy zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie systemu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, oraz dokonywanie wstępnych klasyfikacji uczniów.

2. Zadania oddziałowych zespołów nauczycielskich:

1)   dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału;

2)   planowanie i diagnozowanie realizacji ścieżek edukacyjnych;

3)   integrowanie treści międzyprzedmiotowych;

4)   diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

5)   analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału;

6)   ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu oddziałowego oraz pojedynczych uczniów- studium przypadku;

7)   ustalanie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do zainteresowań i zdolności;

8)   organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy;

9)   doskonalenie  swej pracy przez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia otwarte, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych;

10)    zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji programów nauczania, wewnętrznego systemu oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

11)    analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów;

12)    wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

3. Częstotliwość zebrań i sposób dokumentowania:

1)   spotkania klasowych zespołów nauczycielskich odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym;

2)   każdy zespół dokumentuje przebieg spotkań;

3)   przewodniczący oddziałowego zespołu nauczycielskiego (wychowawca oddziału) odpowiada za organizowanie i dokumentowanie spotkań.

4. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego tworzą, w miarę potrzeb, zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawcze

5. W Szkole funkcjonują zespoły:

1) edukacji wczesnoszkolnej;

2) do spraw ewaluacji wewnętrznej;

3) oddziałowe zespoły nauczycielskie;

4)  zespoły do spraw pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

5)  przedmiotów humanistycznych;

6)  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

7)  przedmiotów informatyczno-technicznych;

8)  języków obcych.

6.W szkole mogą działać zespoły problemowo- zadaniowe tworzone w miarę potrzeb.

7.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. Przewodniczący zespołu może powołać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły oraz osoby niebędące pracownikami tej Szkoły.

8.Cele i zadania zespołów przedmiotowych:

1) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów w blokach, wnioskowanie w sprawie wyboru programu nauczania;

2) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu mierzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) organizowanie samokształcenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) organizowanie i omawianie lekcji koleżeńskich oraz otwartych dla rodziców;

5) wzajemne informowanie omawianie aktualnych wydawnictw pedagogicznych;

6) organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi Szkołę w zakresie doradztwa metodycznego- zapraszanie specjalistów z różnych dziedzin wiedzy na posiedzenie zespołu;

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia;

8) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich i innowacyjnych programów nauczania.

9. Zespoły przedmiotowe pracują w oparciu o roczny plan pracy przygotowany na podstawie planu dydaktyczno- wychowawczego Szkoły.

10. Zadania zespołów ewaluacyjnych:

1) wybranie obszaru do ewaluacji;

2) określenie celu ewaluacji wewnętrznej, kryteriów  i sformułowanie pytań kluczowych ;

3) przygotowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej,

4) określenie próby badawczej;

5) ustalenie odpowiedzialnych za poszczególne zadania;

6) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej;

7) opracowanie raportu;

8) prezentacja wyników;

9) opracowanie wniosków do dalszego planowania oraz przedstawienie ich na radzie podsumowującej rok szkolny.

§ 41

Zadania wychowawcy

1.Zadania i uprawnienia oraz odpowiedzialność nauczyciela wychowawcy:

1)   wychowawca planuje, organizuje proces wychowania w zespole;

2)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

3)   tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie

i społeczeństwie;

4)   rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami,
a społecznością Szkoły;

5)   przekształca oddział (zespół) w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów, na których skupia się aktywność uczniów i w oparciu o pożądane wartości;

6)   organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

7)   współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynuje ich działania wychowawcze i organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami;

8)   ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową Radą Rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowywania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddziału;

9)   liczba zebrań prowadzonych przez wychowawców z rodzicami nie może być mniejsza niż 2 w ciągu roku szkolnego;

10)    współdziała z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi pracownikami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;

11)    prawidłowo prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);

12)    współpracuje z Samorządem oddziału (zespołem), z rodzicami uczniów, diagnozuje, planuje i informuje o przyjętym programie i planie działań wychowawczych w danym roku szkolnym;

13)    ustala oceny zachowania swoich wychowanków;

14)    ma prawo do uzyskania pomocy w sprawach wychowawczych, od kierownictwa Szkoły

i innych instytucji wspomagających szkołę;

15)    ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologicznych

i materialnych swoich wychowanków od specjalistycznych organów Szkoły, służby zdrowia

i kierownictwa Szkoły;

16)    odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowawczych

w swoim oddziale (zespole);

17)    jest odpowiedzialny za integrowanie wysiłków nauczyciela i rodziców wokół realizacji programu wychowawczego oddziałów i szkoły;

18)    odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej.

2. Zapewnia się ciągłość pracy wychowawczej i jej skuteczność. Pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział od klasy I do klasy III.

3. Wychowawca może być pozbawiony swej funkcji w przypadku naruszania lub złamania przepisów prawa, w przypadku toczącego się wobec niego postępowania karnego, nie wywiązania się z powierzonych mu obowiązków wychowawczych i pedagogicznych.

4. Formy i metody pracy nauczyciel-wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

5. W swoich działaniach przestrzega Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Dziecka. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu poprzez składanie pisemnych uwag i wniosków do Dyrektora Szkoły, który po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

6. Wychowawca jest przewodniczącym oddziałowego zespołu nauczycielskiego.

7. Wychowawca jest koordynatorem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym oddziale.

8. Wychowawca ocenia efektywność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i formułuje wnioski we współpracy z nauczycielami i specjalistami.

§ 42

Inni pracownicy Szkoły

1.W celu zapewnienia realizacji zadań administracyjno-gospodarczych utworzono stanowiska:

1) intendent;

2) sekretarz szkoły;

3) główny księgowy;

4) samodzielny referent ds. administracji i gospodarki materiałami trwałymi;

5) główny specjalista ds. płac;

6) magazynier;

7) pomoc administracyjna;

8) starszy referent ds. administracyjno-księgowych;

9) trener sportowy w zakresie nauki badmintona;

10) pracownicy obsługi: pracownicy kuchni, kierowca, sprzątaczki, konserwator, opiekun dowozu, pracownik gospodarczy.

2.Pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnia i zwalnia Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów;

3.Do głównych obowiązków pracowników administracji należy: prowadzenie kancelarii szkolnej oraz dokumentacji, realizacji wszystkich zadań gospodarczych, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi, zaopatrzenia w niezbędne materiały, sprzęt i środki dydaktyczne i inne prace określone w przydziale czynności.

4.Do obowiązków pracowników obsługi należy: zapewnienie uczniom odpowiednich pomieszczeń, prawidłowe funkcjonowanie szatni oraz współdziałanie z Dyrekcją Szkoły

i nauczycielami w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Do głównych obowiązków opiekuna w autobusie szkolnym należy: nadzór nad uczniami dojeżdżającymi w autobusie wg harmonogramu oraz przeprowadzanie uczniów przez jezdnię w godzinach poza harmonogramem dojazdów.

6. Głównym obowiązkiem pomocy administracyjnej jest prowadzenie RODO, SIO.

7.Kierowca autobusu szkolnego zgodnie z przepisami wykonuje zadania przewozowe wg harmonogramu i zakresu obowiązków.

8. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki zgodnie z zasadami higienicznego i racjonalnego żywienia.

9. Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio Dyrekcji Szkoły, która nadzoruje ich prace

i egzekwuje wykonywanie zadań podległych pracowników.

10. Pracownicy obsługi pracują zgodnie z zakresem czynności i odpowiedzialności ustalonym z Dyrektorem Szkoły, a w szczególności:

1) realizują zakupy wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;

2) prowadzą księgi inwentarzowe i organizują inwentaryzację;

3) biorą udział w projektowaniu budżetu Szkoły na wydatki administracyjno- gospodarcze;

4) czuwają nad sprawnością techniczno-eksploatacyjną budynku i urządzeń oraz zabezpieczeniem majątku szkolnego;

5) nadzorują prace podległych sobie pracowników;

6) odpowiadają przed Dyrektorem Szkoły za dyscyplinę, poziom, atmosferę pracy, bieżące zabezpieczenie budynku i wyposażenia Szkoły, sprawność urządzeń pożarowych, oszczędność materiałów i energii, grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów.

11. Zasady premiowania i nagradzania pracowników administracyjnych i obsługowych określa regulamin.

12. Szczegółowe zadania dla pracowników administracyjno-obsługowych oraz zasady funkcjonowania określa Dyrektor w zakresie obowiązków:

1) intendenta;

2) sekretarza szkoły;

3) pracowników kuchni;

4) kierowcy;

5) sprzątaczek;

6) konserwatora;

7) opiekuna w autokarze;

8) pracownika gospodarczego;

9) trenera sportowego w zakresie nauki badmintona;

10) starszego referenta ds. administracyjno-księgowych;

11) głównego księgowego;

12) samodzielnego referenta ds. administracji i gospodarki materiałami trwałymi;

13) głównego specjalisty ds. płac;

14) magazyniera;

15) pomocy administracyjnej;

13. Uwzględnia się możliwość zatrudnienia asystenta międzykulturowego.

Rozdział 7

§ 43

Bezpieczeństwo

1. Szkoła zapewnia uczniowi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy oraz pobytu

w Szkole i na zajęciach zorganizowanych poza Szkołą w godzinach ich trwania.

2. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami w Szkole podczas zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych, poza terenem szkoły, w czasie wycieczek organizowanych przez Szkołę.

3. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych odpowiada kierownik wycieczki lub imprezy i opiekunowie. Do ich obowiązków należy:

1) uzyskanie zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce lub imprezie;

2) wypełnienie „Karty wycieczki,, i złożenie jej u Dyrektora Szkoły co najmniej na trzy dni przed planowaną imprezą;

3) zapewnienie opieki wg zasad:

a) 2 opiekunów na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miejscowości i nie korzysta

z publicznych środków lokomocji,

b) l opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

c) grupa rowerowa wraz z 2 opiekunami nie może przekraczać 15 osób.

4. Kierownikiem na wycieczce może być nauczyciel, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

5. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo i opiekę poprzez organizację dyżurów nauczycielskich i egzekwowanie ustalonych zasad ich pełnienia.

6. W czasie przerw między lekcjami nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom. Dyżur musi być pełniony aktywnie, zgodnie z corocznym harmonogramem i wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

7. Bezpieczeństwo w Szkole muszą także zapewniać pracownicy obsługi przez   rzetelne wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków.

8. Ze względu ze względu na wystąpienie zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor organizuje zajęcia dydaktyczne, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i wychowawcze również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 44

Zadania nauczycieli  oraz innych pracowników dot. bezpieczeństwa

 1. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów. stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.
 4. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 5. W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach.

§ 45

Zwalnianie uczniów z zajęć lekcyjnych

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo w Szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych.
 2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1)   na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

2)   w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika Szkoły i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

 1. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej lub osobistej prośby rodziców, będącej wynikiem zgłoszenia się do Szkoły rodzica i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy złe samopoczucie ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do Szkoły
  i odebranie dziecka.
 2. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję.
 3. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.
 4. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej.

§ 46

Zadania opiekuńcze

Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:

 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
  i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów.
 3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
  w sanitariatach na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub w innych wyznaczonych miejscach.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem Szkoły odpowiadają:

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren Szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

7. Wychowawcy oddziałów klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami Szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

8. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje psycholog i pedagog w porozumieniu z wychowawcami oddziałów i Dyrektorem.

9. Nauczyciel techniki ma obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić z uczniami zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.

Rozdział 8

Uczniowie Szkoły

§ 47

Prawa ucznia

 1. Uczeń jest głównym podmiotem, któremu jest podporządkowana działalność w Szkole.
 2. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach.
 3. Uczeń ma prawo udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie Szkoły.

1) Prawo do informacji w relacji uczeń - szkoła :

a) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach, warunkującej korzystanie z nich oraz dostęp do wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw,

b) uczeń ma możliwość otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd, bez cenzury (z wyjątkiem koniecznych ograniczeń np. ze względu na wiek, czy zdolności percepcji),

c) uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, oceny postępów  w nauce i zachowaniu są jawne i umotywowane,

d) uczeń otrzymuje informacje dotyczące podejmowanych w jego sprawie decyzji

(np. o przeniesieniu do innego oddziału, o ocenach ),

e) uczeń ma dostęp do informacji na temat życia szkolnego (np. o odbywających się imprezach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych),

f)       uczeń ma prawo zapoznać się ze statutem, który znajduje się w bibliotece szkolnej,

g)      powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości.

2) Prawo do nauki:

Uczeń ma prawo do:

a) bezpłatnej nauki,

b) pobierania w Szkole dogłębnej i rzetelnej wiedzy,

c) właściwie ułożonego rozkładu zajęć, pod względem liczby i odpowiedniej proporcji lekcji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

d) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

e) swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne – zakazane jest wypraszanie ucznia

z klasy lub zabranianie wejścia do sali lekcyjnej,

f) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

i specjalistycznych,

g) indywidualnego toku lub programu nauki po spełnieniu określonych warunków,

h) do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

i) do zapisania się do organizacji działających na terenie Szkoły,

j)        do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,

k)      korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych.

Za osiągnięcia w nauce i pracy za przykładne zachowanie uczeń ma prawo do nagród

i wyróżnień.

3) Wolność myśli, sumienia, wyznania:

a) uczeń ma możliwość uzewnętrzniania (lub nieujawnienia) przekonań religijnych

i światopoglądowych,

b) uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii

i światopoglądu,

c) uczeń ma prawo tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.

d) ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności,

e) uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań – także światopoglądowych

i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f) każdy uczeń musi być tak samo traktowany niezależnie od wyznawanej religii,

g/ wolność ta wyraża się jako tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej,

h) każdy uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii, a dla osób które nie chcą

w nich uczestniczyć możliwe jest organizowanie lekcji etyki. Zarówno lekcje religii jak

i etyki organizowane są przez szkolę na życzenie rodziców,

i) ocena z religii/etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego i mimo, iż jest umieszczona na świadectwie, nie ma wpływu na promocję ucznia do oddziału następnej klasy, nie jest też brana pod uwagę podczas obliczania średniej ocen ucznia,

j) uczniowie nic mogą być zmuszani do uczestniczenia w obrzędach religijnych, jak również nie można im tego zakazać. Nie mogą być też dyskryminowani z powodu uczęszczania

lub nieuczęszczania na lekcje religii/etyki.

4) Wolność/ swoboda wypowiedzi :

a) uczeń ma możliwość wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,

b) uczeń ma możliwość wypowiadania opinii na temat programów, metod nauczania

oraz spraw ważnych w życiu szkoły, oddziału, Samorządu Uczniowskiego,

c) uczeń ma możliwość wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie

(np. w sytuacji konfliktu), lub w sprawie dotyczącej kolegi,

d) uczeń ma prawo składać wnioski dotyczące życia Szkoły do Dyrektora, do organu prowadzącego oraz ma prawo być poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego wniosku,

e) uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych osób, nie zakłóca porządku, nie zagraża zdrowiu i moralności,

f) uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów

i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania,

g) uczeń ma prawo wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.

h) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne,

i) Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora Szkoły wyraża pisemna opinię

o pracy nauczyciela, podlegającego ocenie,

j) Samorząd Uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

oraz wyboru opiekuna samorządu.

5) Wolność od poniżającego traktowania i karania:

a) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,

b) uczeń ma prawo do zapewnienia poszanowania godności własnej, dyskrecji

w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychiczne i fizycznej,

c) uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności i takich warunków pobytu

w Szkole, które gwarantują ochronę przed wszelkimi formami przemocy,

d) uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizyczne bądź psychicznej,

e) uczeń ma prawo do nietykalności osobistej:

f) wszelkie działania służące ośmieszaniu ucznia również naruszają jego godność, dotyczy to także obraźliwego zwracania się do uczniów,

g) wszelkie kary jakie stosuje się w Szkole, muszą być zapisane w Statucie Szkoły

i nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia. Zabronione są zatem wszelkie kary cielesne jak i kary o charakterze poniżającym lub ośmieszającym,

h) uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd, status rodziny społeczny czy status ucznia (łatka dobry - słaby). Musi być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel-uczeń). Ma zawsze prawo dowieść swoich racji.

6) Ochrona prywatności ucznia:

a) uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

b) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itd.), znane wychowawcy czy innym pracownikom Szkoły nie mogą być rozpowszechniane,

c) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione,

d) uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publiczne odczytywanie listów ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

7) Prawo do ochrony zdrowia:

a) uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki: między innymi ławki szkolne muszą być dostosowane do wzrostu dziecka,

b) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów powinien być ustalany z uwzględnieniem:

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w tygodniu,

- różnorodności zajęć w każdym dniu,

- nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,

z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,

- bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw wiąże się z organizacją dyżurów nauczycieli.

c) uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+18°C) Dyrektor Szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne.

d) uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych- na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,

e) uczeń ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej.

8) Prawo do odpowiedniego standardu życia:

a) uczeń, będący w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej, fundusze na ten cel zapewnia organ prowadzący szkol. Formami pomocy materialnej są:

- korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

b) pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

- stypendium szkolne za wyniki w nauce (w szkole funkcjonuje regulamin),

- stypendium sportowe Gminy Puchaczów

9) Prawa proceduralne;

a) uczeń ( jego rodzice) mogą wnieść pisemne odwołanie od decyzji organów Szkoły lub odwołanie od nałożonej kary do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od decyzji lub kary,

b) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni, zasięgając opinii Rady Pedagogicznej

i Samorządu Uczniowskiego oraz po wysłuchaniu odwołującego się ucznia,

c) uczeń otrzymuje pisemną odpowiedź zawierającą informację o sposobie rozpatrzenia jego odwołania,

d) uczeń (jego rodzice) mają prawo odwołać się do organu prowadzącego lub nadzorującego w zależności od rodzaju sprawy,

e) uczeń (jego rodzice) mają prawo odwołać się do NSA w wypadku, gdy nastąpiło skreślenie ucznia z listy uczniów, co jest decyzją administracyjną, a organ nadzoru pedagogicznego rozpatrzył sprawę negatywnie,

f) uczeń (jego rodzice) mają prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka przy Kuratorze Oświaty.

 

§ 48

Prawa dziecka w oddziale przedszkolnym

Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:

1)      podmiotowego i życzliwego traktowania;

2)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3)      akceptacji takim, jakie jest;

4)      własnego tempa rozwoju;

5)      kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6)      zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

7)      wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

8)      jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;

9)      zdrowego i smacznego jedzenia.

§ 49

Obowiązki ucznia

Obowiązki ucznia:

1)   Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem i programem nauczania;

2)   Wypełniać należycie polecenia dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przestrzegać przepisów i zarządzeń władz szkolnych;

3)   Powinien troszczyć się o honor Szkoły oraz o jej dobre imię;

4)   Uczeń powinien odnosić się z szacunkiem do przełożonych oraz do wszystkich pracowników Szkoły i kolegów, zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

5)   Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny;

7)   Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;

8)   Podporządkować się wszystkim regulaminom określającym sposób korzystania z mienia

i pomieszczeń szkolnych;

9)   Dbać o dobre imię Szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;

10)    Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć

w zajęciach lekcyjnych, życiu Szkoły, punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych;

11)    Nie zakłócać przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie;

12)    Systematycznie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (nieobowiązkowych), zgodnie ze złożoną deklaracją, nieobecności na tych zajęciach zostaną wliczone do ogólnej frekwencji;

13)    Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

14)    Odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i innych pracowników Szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców;

15)    Dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią;

16)    Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd;

17)    Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, przestrzegać zasad współżycia społecznego, m.in. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania oraz wolność i godność osobistą drugiego człowieka, zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych;

18)    Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w trakcie;

19)    Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

20)    Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;

21)    Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;

22)    Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe

z przyczyn od nich niezależnych;

23)    Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji młodzieżowych, Samorządu Uczniowskiego i potrzeb środowiska;

24)    Szanować, chronić, pomnażać własną pracą oraz inicjatywami mienie społeczne – być oszczędnym i gospodarczym;

25)    Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły;

26)    Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom pomocy, brutalności, a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu, lizusostwu;

27)    Poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczysta oraz właściwie gospodarować jej zasobami;

28)    Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu;

29)    Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

30)    Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe.

§ 50

Obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

1)   szanowania wytworów innych dzieci;

2)   podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

3)   przestrzegania zasad higieny osobistej;

4)   kulturalnego zwracania się do dorosłych i dzieci.

§ 51

Zabrania się uczniom:

1) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i używania narkotyków na terenie i w otoczeniu Szkoły oraz na organizowanych przez Szkołę imprezach pozaszkolnych;

2) posiadania i używania na terenie szkoły niebezpiecznych narzędzi m.in. noży, kastetów, pałek, wszystkich rodzajów broni oraz przynoszenia niewypałów;

3) posiadania i handlu narkotykami;

4) wprowadzania na imprezy szkolne osób trzecich bez zgody organizatora imprezy lub odpowiedzialnego za nią nauczyciela;

5) opuszczania terenu Szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych;

6) korzystania z urządzeń elektronicznych /telefonów komórkowych itp./w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i uroczystości;

7) ubierania się w sposób ekstrawagancki;

8) noszenia ozdób typu: kolczyki, klipsy, naszyjniki, bransoletki itp.

9) stosowania makijażu i malowania włosów.


§ 52

Wygląd ucznia

1.W czasie uroczystości szkolnych, kościelnych, egzaminów obowiązuje ucznia strój galowy: biała bluzka – koszula, granatowa – czarna spódnica – spodnie.

2. Codzienny strój ucznia ma być schludny i porządny (bez ekstrawagancji i odsłaniania ciała, nie opinający ciała, długość spódnicy i spodenek ma być odpowiedni do wzrostu- przed kolana), dostosowany do rodzaju zajęć. Uczeń nie może nosić ozdób typu: długie, zwisające kolczyki, klipsy, naszyjniki, bransoletki itp. Uczeń nie może stosować makijażu i malowania włosów i paznokci.

3. Dyrektor Szkoły może na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

4. Na imprezy turystyki kwalifikowanej uczniowie ubierają strój ustalony przez nauczyciela, natomiast na imprezach rozrywkowych organizowanych po zajęciach (zabawy szkolne, dyskoteki) strój jest dowolny, ale z zastosowaniem estetycznego wyglądu.

§ 53

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły

1. Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych spotkań i narad pracowników szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych /aparaty powinny być wyłączone i schowane/.

2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub (prawny opiekun) ucznia. W wypadku naruszenia zasad przez pracownika Szkoły udziela się upomnienia.

4. W Szkole obowiązuje zakaz przynoszenia i używania innych urządzeń elektronicznych niż telefon komórkowy.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie telefonu komórkowego.

§ 54

Właściwe zachowanie uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów

1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w Kodeksie Karnym.

2. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły zobowiązani są z urzędu występować
w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone.

3. Nauczyciele, jako funkcjonariusze publiczni ponoszą większą odpowiedzialność za przekroczenie swoich uprawnień, niedopełnienie obowiązków czy ujawnienie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

4. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek właściwego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów i ich rodzin.

§ 55

Nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

1. Za wzorową naukę i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody

i wyróżnienia:

1) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły;

2) list pochwalny wychowawcy i Dyrektora Szkoły do rodziców (prawnych opiekunów);

3) nagrodę rzeczową;

4) dyplom uznania;

5) wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze szkolne i inne;

6) stypendia (zasady przyznawania regulują odrębne przepisy regulaminu Przyznawania Stypendium).

2. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach młodzieżowych, twórcze opracowanie określonego tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt Szkole

i rodzicom- oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród- odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.

 1. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
 2. Odwagę godną naśladowania.
 3. Przeciwstawianiu się złu.
 4. Udzielaniu pomocy innym osobom.
 5. Zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego.
 6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

§ 56

Kary

1. Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia i za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy oddziału;

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły;

3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o jego nagannym zachowaniu;

4) wykonywanie prac na rzecz szkoły za zgodą rodziców.

3. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kar, jeśli uczeń otrzyma poręczenie nauczyciela, Samorządu Szkolnego lub oddziałowej Rady Rodziców.

4. Dyrektor Szkoły może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego.

5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych stron.

6. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły w przypadku:

1) nasilonych zachowań wywierających szkodliwy wpływ na kolegów;

2) kolizji z prawem;

3) na wniosek kuratora sądowego.

7. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) prawo odwołania się od decyzji do organu prowadzącego, Kuratorium w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

8. Kar udziela Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, wychowawcy lub innych osób w terminie 21 dni od złożenia wniosku.

9. Tryb postępowania wyjaśniającego:

1) złożenie wniosku;

2) powołanie Komisji w składzie trzech osób spośród członków Rady Pedagogicznej

z udziałem Dyrektora Szkoły;

3) badanie okoliczności zaistnienia zdarzenia;

4) podjecie i wydanie decyzji na piśmie w terminie 7 dni od złożenia wniosku;

5) powiadomienie zainteresowanych stron z potwierdzeniem odbioru;

6) wykonanie decyzji.

10. Tryb postępowania odwoławczego:

1) odwołanie się od decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia;

2) postępowanie wyjaśniające.

11. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 57

Tryb odwołania się od kary statutowej

 1. 1. Od upomnienia/ nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany.

1)      Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.

2)      Odwołanie składa się w sekretariacie Szkoły.

3)      Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.

 1. Od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do Rady Pedagogicznej Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany.

1)      Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.

2)      Uchwała Rady Pedagogicznej w tej kwestii jest ostateczna.

§ 58

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. Uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie prawni maja prawo do składania skarg ( w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone.
 2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.
 3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.
 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem Dyrektora.

Rozdział 9

§ 59

Rodzice uczniów Szkoły

 1. Prawa i obowiązki rodziców w relacjach ze szkołą regulują odrębne akty prawne:

1)   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

2)   Konwencja o Prawach Dziecka;

3)   Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców;

4)   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

5)   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

6)   USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

7)   USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty;

8)   USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Rozdział 10

§ 60

Postanowienia końcowe

Procedura postępowanie w sprawie skarg i wniosków

1.Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków  w każdy wtorek

w godzinach od 12.00-13.00.

2.Przyjmujący skargi i wnioski sporządza notatkę zawierającą:

a) Datę wniesienia skargi

b) Imię, nazwisko i adres składającego skargę

c) Zwięzłe określenie sprawy

d) Nazwisko osoby do której będzie skierowana sprawa

e) Imię i nazwisko przyjmującego skargę

f) Podpis składającego skargę

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz rejestrowanie skargi koordynuje sekretarz szkoły, który:

a) Czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi, prowadzi rejestr skarg i wniosków, udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy.

4. Jeżeli Szkoła nie jest instytucją do rozpatrzenia skarg, sekretarz Szkoły nie zwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni- przekazuje skargę właściwemu organowi i jednocześnie zawiadamia o tym skarżącego.

5. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki, a jeśli konieczne są uzgodnienia lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, powinna być załatwiona w terminie:

a) jednego miesiąca od daty wpłynięcia,

b) dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

6. Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wnioski powinno zawierać:

numer sprawy, wskazanie w jaki sposób sprawa została załatwiona.

7.Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor zespołu lub z jego upoważnienia- wicedyrektor.

§ 61

Ceremoniał Szkoły

1)      Szkoła wzbogaca własną obrzędowość i tradycje.

2)      Stałymi elementami obrzędowości i tradycji są:

b)      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

c)  Rocznica rozpoczęcia II wojny światowej i napaści sowieckiej na Polskę,

d) Ślubowanie uczniów oddziału I,

e)  Dzień Edukacji Narodowej,

f)  Święto Zmarłych,

g) Rocznica Odzyskania Niepodległości,

h) Andrzejki i Mikołajki,

i)   Spotkanie opłatkowe-jasełka,

j)   Choinka i zabawa noworoczna,

k) Dzień Ucznia- Dzień Samorządności,

l)   Spotkanie Emerytów i Rencistów,

m)    Dzień Babci i Dziadka,

n) Wielkanoc w kulturze chrześcijańskiej,

 • o) Dzień Ziemi,

p) Pierwszy, Drugi i Trzeci Maja,

q) Święto Rodziny,

r)   Czerwiec- rocznica nadania imienia szkole i ufundowania sztandaru,

s)  Pożegnanie absolwentów,

t)   Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

3)      Inne elementy obrzędowości wynikają z kalendarza imprez.

4)      Wydarzenia z życia Szkoły dokumentowane są w kronice Szkoły

i oddziału przedszkolnego oraz na stronie internetowej Szkoły.

5)      Szkoła posiada własny sztandar.

6)      Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, Bohaterstwa, Honoru, Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania,

7)      Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

8)      Poczet sztandarowy typuje się z uczniów oddziałów VIII, wyróżniających się
w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży ( sztandarowy) i dwóch asystujących.

9)      Kandydatury składu pocztu sztandarowego są ustalane przez wychowawców klas wspólnie z Samorządem Uczniowskim i zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

10)  Kadencja pocztu trwa jeden rok.

11)  Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń ciemne spodnie, biała koszula, uczennice ciemne spódnice i białe bluzki.

12)  Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, białe rękawiczki.

13)  Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych poza terenem Szkoły organizowanych przez administracje samorządową i państwową oraz
w uroczystościach religijnych.

§ 62

Dokumentacja i gospodarka finansowa

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1)  W szkole prowadzone są dzienniki w formie elektronicznej do zajęć lekcyjnych i papierowej do pozostałych zajęć.

 1. Każdy organ Szkoły może wystąpić z wnioskiem o zmianę Statutu lub dokonanie zmian w Statucie.
 2. Nowelizacji Statutu dokonuje się w przypadku ukazania się nowych przepisów prawa oświatowego, jak również z potrzeb wynikających z sytuacji zaistniałych

w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 1. Wszelkie zmiany w Statucie następują w wyniku uchwalenia przez Radę Pedagogiczną po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Zespół otrzymuje środki finansowe z budżetu gminy, może korzystać z dotacji Rady Rodziców oraz sponsorów.
 4. Dotowanie potrzeb Szkoły z funduszy dobrowolnych składek rodziców tzw. Rady Rodziców odbywa się zgodnie z ustalonym preliminarzem i obowiązującymi przepisami finansowymi.
 5. Za gospodarkę finansową zespołu odpowiada Dyrektor.
 6. Działalność finansową określa roczny plan finansowy i rzeczowy placówki oświatowej zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

§ 63

Pieczęcie

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku posiada pieczęć urzędową odrębną dla przedszkola i szkoły wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu i placówki.

3.  Tablice i stemple placówek wchodzących w skład zespołu powinny mieć u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę placówki.

4. Na dokumentach wydawanych przez Szkołę lub Przedszkole wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły lub przedszkola. Nazwa zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

5. Na świadectwach szkolnych wydawanych przez Szkołę wchodzącą w skład zespołu podaje się nazwę szkoły w następującym brzmieniu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.