Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Programy obowiązujące na rok szkolny 2021/2022

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Codzienne zajęcia realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

Program Wychowania Przedszkolnego "Planeta Dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości"- autor Jolanta Wasilewska WSiP

Programy uzupełniające:

Program Preorientacji zawodowej w Przedszkolu w Ciechankach - program własny.

Oraz inne programy wspierające realizowane w miarę potrzeb.

Atmosfera w przedszkolu oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz włączeniu rodziców w prace wychowawczo- dydaktyczną jako współpartnerów.

Programy zewnętrzne w Przedszkolu:

"Mamo, tato, wolę wodę"

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.
Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4   4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

 

 

 

KOSZ PEŁEN KSIĄŻEK

Cele:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

„Piękna nasza Polska cała” - celem projektu jest  kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem

 

 

Przedszkole w Ciechankach w roku szkolnym 2021 - 2022 przyłączyła się do realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Technikoludek - czyli Przedszkolak w świecie technologii", którego głównymi celami są: rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci; dostrzeganie przez dzieci zalet i wad korzystania z technologii; kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii; rozwijanie kreatywności, itd. W ciągu całego roku szkolnego dzieci wraz z rodzicami oraz nauczycielami będą wykonywały zadania oraz podejmowały przeróżne aktywności związane z tematem. Efektami chwalić się będziemy na bieżąco :)

Przykładowymi zadaniami są: stworzenie kącika technologicznego, pokazu multimedialnego o korzyściach i wadach korzystania z nowoczesnych technologii, stworzenie gier interaktywnych, papierowego e – booka, encyklopedii Technikoludka, zorganizowanie Dnia wynalazcy, balu robotów czy też cyfro uroczystości.

 

„Z kulturą mi do twarzy” – projekt, którego celem jest  wprowadzenie uczniów w świat wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmui szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi

 

„W świecie Montessori” – celem projektu jest promocja pracy według koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówce

 

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury"- projekt służący rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.

 

 

„Kraina muzyki Edycja IV – Dźwięki przyrody” – celem projektu jest upowszechnianie edukacji muzycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata

 

 

 

 

 

Metoda Dobrego Startu to metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna, w której główną rolę odgrywają trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów).

Celem jej jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Doniosłą rolę odgrywa występujący tu element muzyczny. W naszym przedszkolu wykorzystujemy te metodę
w grupach starszych, głównie w oparciu o „Piosenki na literki”.

Realizowany w naszym przedszkolu projekt "20 minut dla matematyki" jest oparty na koncepcji "Dziecięcej Matematyki" według prof. Edyty Gruszczyk-Kulczyńskiej  w grupie przedszkolnej zgodnie  z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.

 

 

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Kolorowych Dźwięków

METODA KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW to innowacyjna, autorska, przełomowa i przede wszystkim odnosząca sukcesy w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie -  w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach.

Łączy ona naukę ze świetną zabawą!

System został opracowany jako pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci, dla których nauka nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki.

Kolory i kształty zachęcają dzieci, a motywacja do nauki dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty – grę na instrumencie klawiszowym.

„Ale zielnik!” - zapoznanie dzieci z pojęciem ,,zielnik” oraz popularnymi ziołami, krzewami i drzewami i ich właściwościami.

 

„Uczymy dzieci programować” - celem  zajęć jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

 

„Z darami natury świat nie jest ponury” – celem projektu kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

 

 

 

 

Programy innowacyjne w Przedszkolu:

 

Innowacje prowadzone w przedszkolu:

 • Pięknie ćwiczę – pięknie mówię – Innowacja ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły sprawność artykulacyjną aparatu mowy, umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami o dorosłymi. Prowadzona będzie w grupie 3 – latków „Biedroneczki”
 • Pomóż mi to zrobić samemu – Podstawowym założeniem Innowacji jest umożliwianie dzieciom samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu poprzez rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i intelektualny. Prowadzona będzie w grupie 4-5 – latki „Żabki”

 • Kodowanie na dywanie – Celem Innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie.Prowadzona będzie w grupie 6 – latków „Jeżyki”

 • W krainie naszych emocji – celem Innowacji jest rozwijanie kompetencji emocjonalnej.Prowadzona będzie w grupie 4 – latków „Motylki”


Metody pracy z dziećmi

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Do nich należą:  Metoda projektów polegająca na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania, które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób dzieci uczą się odpowiedzialności za słowa, czyny, przyswajają zasady współpracy w grupie a przede wszystkim umiejętności dialogu z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - jest to metoda słuchowo- wzrokowo-ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenki), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny ( wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólne rzecz biorąc jest to poznawanie wielozmysłowe.

Matematyka oparta na  metodzie E. Gruszczyk – Kolczyńskiej realizacja elementów tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

Metoda Ruchu Rozwijająca W. Sherborne - gwarantuje prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomaga zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie koncentracji.

Pracę z dziećmi wzbogacamy elementami technik Celestyna Freineta dzięki którym szybciej rozwijają się wszystkie zmysły, sprawność językowa, dzieci chętniej podejmują naukę czytania, są otwarte na różne propozycje, życzliwe. Cieszą się z tego, że same coś odkryły, stworzyły, chętnie podejmują rozmowy na określone tematy, są spontaniczne. Czują się ważne i dowartościowane.