Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Programy zewnętrzne w Przedszkolu:

"Mamo, tato, wolę wodę"

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.
Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4   4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

 

 

 

KOSZ PEŁEN KSIĄŻEK

Cele:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Stwarzanie okazji do samodzielnego czytania.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli będący odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”

Przedszkole w Ciechankach w roku szkolnym 2020 - 2021 przyłączyła się do realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Technikoludek - czyli Przedszkolak w świecie technologii", którego głównymi celami są: rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci; dostrzeganie przez dzieci zalet i wad korzystania z technologii; kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii; rozwijanie kreatywności, itd. W ciągu całego roku szkolnego dzieci wraz z rodzicami oraz nauczycielami będą wykonywały zadania oraz podejmowały przeróżne aktywności związane z tematem. Efektami chwalić się będziemy na bieżąco :)

Przykładowymi zadaniami są: stworzenie kącika technologicznego, pokazu multimedialnego o korzyściach i wadach korzystania z nowoczesnych technologii, stworzenie gier interaktywnych, papierowego e – booka, encyklopedii Technikoludka, zorganizowanie Dnia wynalazcy, balu robotów czy też cyfro uroczystości.

 

Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury" Jest to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma"Przdszkolnego ABC".

Udział w projekcie przyniesie wiele korzyści dla przedszkolaków, przede wszystkim zachęci je do czytania oraz przyczyni się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi.

 

 

 

 

Metoda Dobrego Startu to metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna, w której główną rolę odgrywają trzy elementy: element wzroku (wzory graficzne), słuchu (piosenka) i motoryki (odtwarzanie wzorów).

Celem jej jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Doniosłą rolę odgrywa występujący tu element muzyczny. W naszym przedszkolu wykorzystujemy te metodę
w grupach starszych, głównie w oparciu o „Piosenki na literki”.

Realizowany w naszym przedszkolu projekt "20 minut dla matematyki" jest oparty na koncepcji "Dziecięcej Matematyki" według prof. Edyty Gruszczyk-Kulczyńskiej.

Jest to akcja akcja polegająca na wykorzystaniu NATURALNEGO POTENCJAŁU  umysłu  dziecka. Staramy się  świadomie wykorzystywać codzienne sytuacje w matematyczny sposób! Bo dzieci najwięcej uczą się przez doświadczanie.  20 minut codziennych sytuacji, które dzieją się w przedszkolu
i w każdym domu  – w trakcie gotowania, prania, sprzątania. podczas parkowania samochodu, remontu, zakupów, pozwala na zrozumienie matematyki.

Zgodnie z założeniami projektu zajęcia tego typu  wprowadzają skuteczne zmiany w edukacji matematycznej, która jest zgodna z potrzebami rozwojowymi dzieci przedszkolnych.

 

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Kolorowych Dźwięków

METODA KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW to innowacyjna, autorska, przełomowa i przede wszystkim odnosząca sukcesy w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie -  w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach.

Łączy ona naukę ze świetną zabawą!

System został opracowany jako pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci, dla których nauka nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki.

Kolory i kształty zachęcają dzieci, a motywacja do nauki dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty – grę na instrumencie klawiszowym.

Programy innowacyjne w Przedszkolu:

„POLSKI CZY NIEMIECKI? – EGAL!”

Cele:

- Zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim

- Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim

- Rozwój umiejętności językowych, takich jak słuchanie i mówienie

- Rozumienie i reagowanie na proste polecenia nauczyciela

- Stosowanie ćwiczeń imitacyjnych – powtarzanie w formie zabawowej

- Aktywizacja wielu zmysłów w procesie poznawania języka niemieckiego

- Zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec.


„KODOWANIE NA DYWANIE”

 

Grupa „Jeżyków” w latach 2019-2022 realizuje innowację pt. „Kodowanie na dywanie”. Innowacja ta jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższe lata.

CELE:

- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;

- rozwój manualny oraz wzrokowo - ruchowy zwłaszcza motoryka mała;

- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach,
w grupie);

- trening pamięci;

- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;

- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności;

- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.

 

 

Innowacja "Pomóż mi to zrobić samemu"

Innowacja polega na wykorzystaniu elementów metody Marii Montessori, aby przygotować dzieci do samodzielności w zdobywaniu wiedzy, rozwijania ich możliwości i zdolności twórczych, udzielania sobie wzajemnej pomocy oraz przeprowadzania samokontroli. Ponadto dostosowanie treści pedagogiki Marii Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, ale istotnymi aspektami wychowania, jak na przykład bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne.

Innowacyjność polega na zapoznaniu dzieci z pracą według nowej metody, zwrócenie uwagi na samodzielność, skupienie i porządek. Podczas zajęć zastosowane będą ciekawe pomoce dydaktyczne. Na nowatorstwo programu składa się także wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

Dziecko pracując pedagogiką M. Montessori:

- jest samodzielne i wierzy we własne siły,

- wypracowuje szacunek do porządku i do pracy,

- wypracowuje zamiłowanie do ciszy i w tej atmosferze pracuje,

- koncentruje się nad wykonywanym zadaniem,

- wypracowuje postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

- rozwija indywidualne uzdolnienia,

- posiada postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

- uczy się zachowań prospołecznych, w tym szacunku dla odmienności i tolerancji.